ARA

Halis KABAŞ

Destek Hizmetleri Daire Başkanı


Özgeçmiş

Halis KABAŞ, Ankara Maliye Meslek Lisesinden 1994 yılında mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler   Fakültesi İşletme Bölümünü 1998 yılında tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde halen Yüksek lisans yapmaktadır. Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde çeşitli görevlerde 2014 yılına kadar görev almış ve halen   Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığında Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.1977 yılında doğmuştur. Evli ve tek çocuk babasıdır. Almış olduğu kurs ve seminerler İhale Mevzuatı ve Ekap Uygulamaları, 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Vergi Kanunları, İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu, EFQM, Avrupa Birliği Projeleri ile ilgili birçok seminere konuşmacı ve dinleyici olarak katılmıştır.   

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

1- Daire Başkanının Görevleri Şunlardır.

a) Daire Başkanlığını, kanunlar ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yönetmek, birim personelinin vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunmasını sağlamak,

b) Mevzuattaki değişikliklerin takip edilmesini sağlayarak personelce değişikliklerin uygulamasın sağlamak,

c) Daire Başkanlığı ile ilgili görevlerde yapılması gerekli düzenlemeleri belirleyerek Başkanlığa önerilerde bulunmak,

d) Belediye Başkanlığına sunulmak üzere ilgili birimlerle yıllık çalışma programı hazırlamak,

e) Daire Başkanlığının gelişimini sağlamak üzere ileriye dönük personel, araç, gereç ve yer planlaması yapmak,

f) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak üzere programlar hazırlamak ve uygulamasını izlemek,

g) Birimler arası iletişim, haberleşme ve bilgi alışverişi yapılmak üzere düzen sağlamak,

h) Birim faaliyetlerinin düzgün kayıt altına alınması, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,

ı) Birim çalışmalarına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların belirlenerek bu görevlere atanacaklarda aranacak nitelikler ile terfi, atama, görevden alma, ödüllendirme ve cezalandırmalar ile ilgili Başkanlığa bilgi vermek,

i) Birim çalışanları tarafından yapılan önerileri değerlendirip uygun görülenleri Başkanlığa bildirmek

j) Birim çalışanlarının ihtiyaç duyduğu hizmet içi ve diğer eğitimleri belirleyerek ilgili birime iletmek ve eğitimin gerçekleşmesini sağlamak,

k) Daire başkanlığına gelen yazıların ilgili personele havalesi ve gereğinin yapılması ile gerekli yazışmaların takibini sağlamak,

l) Birim personelinin mesaiye geliş gidiş ile kılık kıyafetlerinin takip edilerek uymayanlar hakkında gereğini yapmak

m) Başkanlık tarafından verilen diğer görev ve işlemleri yapmak.


Yetkileri;

2- Daire Başkanının Yetkileri Şunlardır;

a) Kanunları görev ile ilgili mevzuatlar ile Meclis ve Encümen Kararlarını uygulamak,

b) İhtiyaç duyulan yetkiler ile alınması gerekli tedbirlerin bağlı bulunulan Genel Sekreter Yardımcısına iletilmesi,

c) Daire başkanlığı personelinin yıllık izinlerini planlamak, mazeret, sağlık ve yıllık izinlerini kullandırmak, takdirname, ödül, ceza, atama ve yer değiştirmeler için Başkanlığa teklif ve öneride bulunmak,

d) Daire Başkanlığının görev alanına giren işler ile ilgili yönetmelik hazırlayarak Başkanlık ve Meclisin Onayına sunmak,

e) Daire Başkanlığının yatırım programı ve bütçesinin uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarının takip etmek,

f) Daire Başkanlığının görev alanına giren hizmetler ile ilgili, başkanlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bildirmek

Sorumlulukları

3- Daire Başkanının Sorumlulukları Şunlardır;

a) Kendisine verilen görev ve yetkilerin Anayasa, Belediye Mevzuatı, Kanun, Meclis ve Encümen kararlarına uygun olarak yerine getirilmesinden ve yetkilerinin yerinde ve zamanında kullanılmasından Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.

b) Daire Başkanlığının yetki ve görev alanına giren işler ile yönetmelik, prosedür, talimat bütçe ve emirlerin uygulanması sonuç ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve duyurulmasından Büyükşehir Belediye Başkanına karşı sorumludur.