ARA

Hasan BEYHAN

İdari İşler Şube Müdürü


Özgeçmiş

Hasan Beyhan, 9 Eylül Üniversitesi Muğla İşletmecilik Yüksek Okulundan 1988 yılında mezun oldu ve aynı yıl Muğla İl Özel İdare Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 1990 yılında 8 ay askerlik görevini yaptıktan sonra Bütçe Plan Müdürlüğünde memurluğa devam etti. 1993 yılında Kontrol Memuru olarak atandı. 1998 yılında Kontrol Memurluğu yanında Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görevlendirildi. 2001 yılında Bilgi İşlem Müdürü oldu. 2014 yılında 6360 Sayılı Yasa ile Muğla İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediyesinde önce Yönetim Bilgi Sistemleri daha sonra Adres Bilgi Sistemleri Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

1964 yılında doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile ilgili yapılacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım (Basit Onarım) ihalelerin teknik şartnamelerini hazırlamak,

b) Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan ihale süreçlerinin tamamlanması ile birlikte mal ve hizmet alımları ile yapım (Küçük Onarım) işlerinin muayene ve kabul işlemlerinin yapılarak hak ediş raporunun hazırlanması,

c) Belediye hizmet binalarının her türlü bakım onarım ve tamirat işlerinin yürütülmesini sağlamak,

d) Elektrik, su, doğalgaz haberleşme ve iletişim hizmetleri ile ilgili olarak abonelik işlemlerinin tesisi ile periyodik ödemelerinin yapması,

e) Daire Başkanlığı ile ilgili her türlü yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen, giden evrak kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

f) Müdürlük bünyesinde çalışanları denetlemek iş ve işlemlerin zamanında ve noksansız yapılmasını ve karşılaşılan aksaklıkların giderilmesini sağlamak

g) Yapılan iş ve işlemler ile ilgili olarak yıl sonunda faaliyet raporu hazırlamak.

ğ) İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Mevzuatı uyarınca alınması gereken koruyucu güvenlik malzemeleri ile giyim eşyalarının ayni olarak temini ve ilgililere dağıtımını yapmak,

h) Belediyemize ait binek araçların sevk ve organizasyonu, plaka tescil ve vize işleri, sigortalarının yapılması ve yenilenmesi, egzoz ve emisyon ölçümlerinin yapılması ile ekonomik ömrünü tamamlayan araçların hurdaya ayrılması iş ve işlemlerinin yapılmasını,

l) Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.