ARA

Önder YILDIZ

İhale ve Satın Alma Şube Müdür V.


Özgeçmiş

Önder YILDIZ Rize Endüstri Meslek Lisesi Yapı Bölümünden mezun olmuş. K.T.Ü Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünü bitirmiş ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1990-2006 yıllarında Özel İdare Müdürlüğünde çalışmıştır. 2006-2014 yılları arasında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde görev yapmıştır. 2014 yılından sonra halen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale ve Satın Alma Şube Müdürü Olarak görev yapmaktadır. 1967 yılında doğmuştur. Evli ve tek çocuk babasıdır. Almış olduğu kurs ve seminerler Proje Hazırlama Kapasitesinin Geliştirilmesi Proje Döngüsü Eğitimi, İl Özel İdaresi Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi, Kamu İhale Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Eğitimi , İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Eğitimi, AB ye Yönelik Proje Hazırlama ve Değerlendirmesi Eğitimi'dir.


İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü’ nün görevleri şunlardır;

a) İhalesi yapılacak işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre ilgili Biriminden Başkanlık Olur'u, Yaklaşık Maliyet, Bütçe Onayı, İlan Bütçesi, Teknik Şartname, Proje, Pursantaj Tablosu vs. belgeler bir ön yazı ekinde Birimimize gelen ihale taleplerinin ihale dokümanını oluşturmak,

b) Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağlı birimlerden yapılan sarf malzemesi (temizlik ve kırtasiye gibi), (projelendirme ile ilgili hariç) hizmet alım, yapım ve danışmanlık alım taleplerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili alım maddesine uygun şekliyle sonuçlandırıp, talep eden birime teslim etmekle görevlidir.

c) Bütçesi, Teknik Şartname, Proje , Pursantaj Tablosu vs. belgeler bir ön yazı ekinde Birimimize gelen ve Birimimizce bu verilerin üzerine ihale dokümanı oluşturmak, 

d) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesinde de belirtildiği üzere harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesindeki işlemleri yerine getirmek.

e) İhale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak,

f) İhale komisyonunda; sekretarya görevini yaparak, dokümanları "İhale İşlem Dosyası" haline getirmek,

g) Tüm İhaleler ilgili yazışmaların, ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

h) Sonuçlanan ihaleye ilişkin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.maddesi uyarınca istenen belgelerin, ihale üzerinde kalan istekliden alınarak, ihalenin yapılmasını talep eden birime sözleşme imzalamak üzere üst yazı ile göndermek.

ı) Kamu İhale mevzuatı ile ilgili değişiklikleri internette www.kik.gov.tr adresinden ve Resmi Gazeteden takip etmek.

i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3. Maddesi kapsamında yapılacak alımlar. İhalesi yapılan mal ve hizmet alımı işlerinden ön mali kontrol gerektirenlere bu işlemleri yaptırmak.

j) Müdürlük bünyesinde çalışanları denetlemek, işlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

k) Yapılan iş ve işlemlerle ilgili yılsonunda faaliyet raporu hazırlamak.

l) Daire Başkanlığınca verilen iş ve işlemleri yapmak.