ARA

H. Alper Kolukısa

Ulaşım Daire Başkanı


Özgeçmiş

Hamdi Alper KOLUKISA, 1979 yılında Tokat İli Zile ilçesinde doğmuştur.  Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Daha sonra, kısa süre banka ve sigorta sektöründe çalıştıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı sınavı kazarak 2004 yılında Kara harp Okulu’ndan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

Jandarma Genel Komutanlığı’nda teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri ile görev yapmıştır. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliğindeki ve Muğla Valiliği İl Trafik Komisyonu Üyeliğindeki 5 yıllık çalışma süresinin sonunda, 2014 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevine gelmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Alper KOLUKISA halen, Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım Komisyonu Üyeliği, UKOME ve Mevzuat Alt Komisyon Başkanlığı ve Muğla Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Daire Başkanlığında görev, yetki ve sorumluluklar,

1. Muğla ilinin kara ve demiryolu ile ilgili ulaşım özellik ve ihtiyaçlarının tespit edilmesini, İlin ulaşım, toplu taşıma, otopark ve trafik hizmetleri ile ilgili temel planlama ilkelerinin belirlenmesini, nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde arazi kullanım kararları ile uyumlu bir şekilde Büyükşehir Ulaşım Ana Planı başta olmak üzere Muğla İlinin ulaşımına yön verecek etüd, uygulama planları ve projelerin hazırlamasını sağlamak, ilgili mercilerin onayına sunmak ve uygulamak/uygulatmak,

2. Muğla İlindeki ulaşım sistemlerinin hizmet kalitesini yükseltmek, ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın hız, çevre, konfor, güvenilirlik, güvenlik ve ücret unsurlarından oluşan hizmet kalitesini kamu yararına yönelik olarak yükselterek, toplu taşımaya öncelik verilmesini sağlayacak yasal tedbirleri almak/aldırmak,

3. Taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısını, toplu taşıma araçlarının zaman, sayı ve güzergâhlarını, toplu taşıma araçlarının durak yerlerini, kara ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin bilet, ücret ve tarifelerini belirlemek üzere çalışmalar yapmak/yaptırmak ve ilgili birimlerin onayına sunmak,

4. Tespit edilen yerlere sinyalizasyon sistemleri kurmak/kurdurmak, ihtiyaç duyulan yollarda trafik yatay ve düşey işaretlemelerini yapmak/yaptırmak, Trafik Denetleme Sistemlerini (TEDES) kurmak/kurdurmak, Büyükşehir Belediyesinin sınırları ve yetkisi içinde kalan karayollarının bir kısmını veya tamamını yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılması, hız limitlerinin düzenlenmesi, park edilecek yerler ile zaman, fiyat ve süresi ile araçların geliş ve gidiş yolları hakkında tespit ve tanzim yapmak, onay gerektiren konularda ilgili birimlere teklifte bulunmak,

5. Toplu taşıma aracı (kara-hava), raylı sistemler, trafik işaretlemeleri ve işaret levhaları, hat ve güzergâh, açık ve kapalı otopark alanları, parkomat, terminal işletmesi, ulaşım ile ilgili plan, ölçüm, eğitim, yardım gibi hizmetler ile ilgili temin yapmak,

6. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma, terminal ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği diğer tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

7. Muğla ilinin ulaşım veri tabanını hazırlatmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak,

8. Ulaşım ana planı hazırlanırken ilin doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler üzerinde özen göstermek,

9. Tüm plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

10. Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, yaya öncelikli ve engelli ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler almak/aldırmak, bisiklet yol ağını genişletmek,

11. Görev alanı dâhilinde bulunan ulaşım hizmetleri ile ilgili izin ve ruhsatları vermek,

12. Ulaşım hizmetleri, trafik güvenliği, mevzuat değişiklikleri gibi ulaşım ile ilgili konularda hizmet içi eğitim programları ile yaya, sürücü ve öğrencilere yönelik trafik güvenliği seminerleri ve kampanyaları düzenlemek,

13. Yukarıda belirtilen görev ve yetkiler dışında oluşabilecek yada başka bir müdürlük veya Daire Başkanlığının yetki ve görevi kapsamına da giren görev ve işlerin yapılması ile ilgili Üst Yönetim tarafından verilecek olan yazılı talimatları uygulamak,

 

Daire Başkanının görev yetki ve sorumlulukları,

1. Daire Başkanlığının harcama yetkilisi görevini yerine getirmek, harcama yetkilisi olarak, bütçe ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapmak, gerektiğinde Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak/ yaptırmak,

2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gerekli çalışmaları koordine, kontrol ve takip etmek.

3. Belirtilen yasal dayanaklar çerçevesinde; Daire Başkanlığının ve personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak, çalışmaları kontrol etmek, Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil etmek, ilgili mevzuata ve bu yönetmeliğe göre sorumluluklarını yerine getirmeyen personel hakkında gerekli işlemleri başlatmak ve yerine getirmek,

4. Daire Başkanlığı Bünyesinde yürütülen iş ve işlemlere ait mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işlerine ait şartnameleri, maliyet hesaplarını hazırlatmak.

5. Daire Başkanlığının sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili ücret, tarife önerilerini ilgili Daire Başkanlığına göndermek ve Meclis tarafından kabul edilen “Belediye Gelirleri Tarifeleri”ni uygulamak,

6. Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulunu toplamak, f)Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

7. Personelin özlük işleri ile ilgili evraklarını incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak,

8. Personelin iş seyahatlerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan iş seyahatleri ile ilgili işlemleri takip etmek,

9. Personelin her hangi bir nedenle işyerinden kısa veya uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yapılacağını belirlemek, 

Tel                  : 0 (252) 214 21 26

Web                : www.mugla.bel.tr

E-posta           : alperkolukisa@mugla.bel.tr