ARA

Taner Yiğit

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdür V. 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

a) Belediyenin çalışmalarının basın yayın araçları yardımıyla kamuoyuna etkili bir şekilde duyurulup tanıtılmasını sağlamak ve Bilgi Edinme yasası kapsamında birime ulaşan vatandaş başvurularının ilgili birimlere iletilerek, yasa gereğince gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak
b) Gazete ve TV’lerde yer alan haber ve programların kupür, kaset, CD ve DVD ve dökümler haline getirilerek bunları günlük olarak Başkanlık Makamına arz etmek,
c) Kupürlerin çoğaltılarak ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
ç) (Değişik: 10.09.2015-333-BMK) Günlük  gazeteler,  televizyonlar,  dergiler,  meslek odaları gibi kurum ve kuruluşların yayınlarının alımını, izlenmesini, derlenip arşivlenmesini sağlamak,
d) Görsel basın takibi için, yayınların videokasetlere, CD’lere ve DVD’lere alınmasını, deşifre edilerek doküman haline getirilmesini, kasetlerin arşivlenmesini ve ayrıca CD’lere aktarılmasını sağlamak,
e) (Değişik: 10.09.2015-333-BMK) Fotoğrafların düzenlenerek bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak,
f) Başkanlık gündeminin takip edilerek, basın tarafından izlenmesinin organize edilmesini sağlamak,
g) Belediye ve şirketlerinin çalışmalarından yazılı ve görsel basının dolayısı ile kamuoyunun haberdar olmasını sağlamak,
ğ) Basın toplantılarının organize edilerek basın toplantıları ve projelerle ilgili organizasyonlarda konu ile ilgili bülten /dosya hazırlanarak basının önceden bilgilenmesini sağlamak,
h) Medyada yayınlanan öneri, eleştiri ya da açıklama gerektiren haber ve yorumların yanıtlanarak, bilgi ve belgelerle doğru bilgi akışının gerçekleştirilmesini sağlamak,
ı) Fotoğraf ve kamera çekimleri ile haberlerin görüntü ile desteklenmesini,  çeşitli  çalışmalarda kullanılmak üzere birimlerden gelen fotoğraf taleplerinin karşılanmasını, ziyaret fotoğraflarının gönderilmesini sağlamak,
i) Yerel ve Ulusal medyanın takip edilerek, yayın organları ve bunların protokol  listeleri ile yazar kadrosunun güncellenmesini sağlamak,
j) (Değişik: 10.09.2015-333-BMK) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının teknik desteği ile hazırlanan belediye web sayfasının (www.mugla.bel.tr.) yıl boyunca bilgi ve fotoğraflarla güncelleştirilmesini, haber sayfalarının her gün yenilenerek internet kullanıcılarının Muğla’daki çalışma ve gelişmeleri izlemelerini sağlamak, ayrıca hizmetlere ilişkin haber görüntülerinin internet sitesine aktarılarak sanal ortamda yayımlanmasını sağlamak,
k) Gazetelerin okuyucu şikâyet köşelerinde, internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan kentli şikâyetlerinin ilgili birimlere gönderilerek, takibinin yapılmasını ve yanıtının ilgili medya alanına gönderilmesini sağlamak,
l) Belediye faaliyetleri ile ilgili farklı konuların ele alınarak Özel Haber hazırlanması ve medyada geniş yer bulması için çalışma yapmak,
m) Belediye bünyesinde gerçekleştirilen toplantı, etkinlik ve organizasyonların broşür, afiş ve davetiye tasarımlarını hazırlamak, bunların basım ve dağıtımını gerçekleştirmek,
n) Belediye birimleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin fotoğraf ve video kaydı ile yapım aşamalarını belgelemek ve arşivlemek,
o) Yabancı basın mensuplarına mihmandarlık yapılmasını ve talepleri doğrultusunda bilgi ve belge akışını sağlamak,
ö) Belediye Başkanının katılacağı canlı yayınlanan televizyon programları  ve  haber  bültenleri öncesi gerekli hazırlıkları yapmak ve bu esnada tüm birimler ile güçlü bir koordinasyon oluşturmak,
p) (Değişik: 10.09.2015-333-BMK) Başkanlık Makamını ziyaret eden misafirler hakkında Başkana bilgilendirme dosyaları hazırlamak, misafirleri ağırlamak ve misafirlerin video ve fotoğraf çekimlerini gerçekleştirmek, çekilen görüntülerin ziyaretçilere teminini sağlamak,
r) Periyodik olarak basımı gerçekleştirilen Muğla Büyükşehir Belediyesi dergisine ve bültenine haber desteği sağlanmasını ve basım işleri için ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve işin şartnameye uygun yapılması ile ilgili gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak,
s) (Değişik: 11.02.2016-88-BMK) Belediye tarafından çıkarılacak Muğla İlini tarihi, kültürel, turistik ve ekonomik açıdan tanıtıcı nitelik taşıyan kitap, dergi, bülten, makale gibi yayınların araştırmalarını, hazırlanmasını ve basım çalışmalarını organize etmek, Belediye Başkanı tarafından konu hakkında bilgi sahibi belediye personeli arasından görevlendirilecek en az üç kişi ile Başkanlık Oluruyla gerçek veya tüzel kişilerden oluşacak yayın kurulu kararı doğrultusunda bahse konu yayınların basımını gerçekleştirmek, tanıtımını yapmak ve halka ulaştırılmasını sağlamak
ş) Belediye çalışmalarının ve faaliyetlerinin tanıtıldığı  tüm  pano,  led  ekran  ve  billboardların takibini ve güncellemesini yapmak,
t) Belediye Bünyesinde düzenlenen tüm etkinlik, faaliyet ve organizasyonların halkımıza kısa mesaj yolu ile duyurulmasını ve bu sistemin devamlılığını sağlamak,
u) (Değişik: 11.02.2016-88-BMK) Konser, şenlik, festival, söyleşi, çalıştay, panel, sempozyum ile ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek, yarışma kurulu oluşturarak yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödül veya plaket vermek, dini ve ulusal bayramlarda etkinlikler düzenlemek, organizasyonları sağlamak ve katılımcılar ile ilişkileri koordine etmek, ü) (Değişik: 10.09.2015-333-BMK) Muğla’da yaşayan, kent adına önemli ve Muğla’ya katkıda bulunmuş kişilerin düğün, ölüm, doğum gibi önemli günlerini takip ederek, Belediyemizin bu kişiler ile sosyal ilişkilerini Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile yürütmek,
v) (Ek: 10.09.2015-333-BMK) Belediye hüküm ve tasarrufu altında olan alan ve mekânlarda ticari olmayan ve bilimsel çalışmalar dışında kalan ticari amaçlı yapılacak fotoğraf, video, film çekim ve her türlü prodüksiyon izinlerini vermek,
y) (Ek: 10.09.2015-333-BMK) Yukarıda belirtilen görev ve yetkiler dışında oluşabilecek ya da başka bir Müdürlük veya Daire Başkanlığının yetki ve görevi kapsamına da giren görev ve işlerin yapılması ile ilgili Başkanlık Makamınca verilecek talimatları uygulamak,
z) (Ek: 11.02.2016-88-BMK) Belediyenin kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili tanıtım materyalleri yaptırmak.

Tel                  : 444 48 01
Web                : 
www.mugla.bel.tr
E-Posta          : info@mugla.bel.tr