Meclis Canlı

Fatoş ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yardımcısı V.


Özgeçmiş

1981 yılında Muğla’da doğdu. İlköğretim ve lise hayatını  Muğla’da tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği ve daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Kafaca Belediyesinde memuriyet hayatına başladı. 2004 yılında Muğla Belediyesine naklen atandı. Burada memur ve şef kadrosunda çalıştıktan sonra 2012 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine atandı. 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

 Fatoş ÖZTÜRK bir çocuk annesidir.

Özgür AKDAĞ

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

Özgür AKDAĞ, Kocaeli Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü’nden ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tezli yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde; İşçi Özlük İşlemleri Servisi Şefliği ve Disiplin İşlemleri Servisi Şefliği görevlerini yürüten Özgür AKDAĞ, 25 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Özgür AKDAĞ 15 yıl Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur olarak görev yapmıştır.

1979 Manisa doğumlu olup, evli iki çocuk babasıdır.

Tel                  : 444 4801
Web                : 
www.mugla.bel.tr

Ünsal PAŞALI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

04.03.1964 Yılında Muğlanın Akçaova Köyünde doğdu. İlköğretimini Akçaova İlkokulunda, ortaöğrenimini Muğla Merkez Okulunda, lise eğitimini Muğla Turgut Reis Lisesinde tamamlayarak 1987 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olmuştur. 1987 Yılında Marmaris Belediyesinde Veteriner Hekim olarak göreve başlamıştır.1994-2013 tarihleri arasında Veteriner Hekim ve Zabıta Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014 yılında 6360 sayılı yasa kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapmış, 15/02/2017 tarihi itibari ile Daire Başkanlığı görevine devam ettirmektedir.  Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Daire Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları; 

Madde 9 –(Değişik:08/10/2015-359 M.K.)  (1) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 1. Daire Başkanlığını yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, kendisine bağlı müdürlükleri yönlendirmek, denetlemek, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken kanun, yönetmelik ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak.
 2. Diğer Daire Başkanlıkları Genel Sekreterlik ve Başkanlık makamlarıyla irtibat kurmak ve Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak.
 3. Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirleyerek amirlerin onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanışını izlemek, personeline bu konularda açıklamalarda bulunmak.
 4. Onaylanan politikalara uygun olarak, yönetimi altındaki faaliyetler için plan, program ve bütçe hazırlamak, bunları hazırlarken Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin amaçları uzun dönemli planları ve diğer programları ile koordinasyonu sağlamak, hazırlanan plan, program ve bütçe önerilerini amirlerinin onayına sunmak.
 5. Birim faaliyetlerini iş bölümü ilkeleri ve mevzuat hükümleri dahilinde astları arasında dağıtmak, sorumluları belirlemek, verilen görevleri benimsetmeye çalışmak ve koordinasyonu sağlamak.
 6. Birim faaliyetleri hakkında amirine sistematik olarak yazılı veya sözlü olarak bilgi vermek.
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte ve kendi görev kapsamına giren dış gelişmeleri, yayınları ve hukuki mevzuatı izlemek, gerektiği hallerde önlemler almak, ilgililere bilgi vermek. Personeline konu kapsamında görev vermek.
 8. (Değişik:08/10/2015-359 M.K.)Büyükşehir Belediyesi ve Daire Başkanlığının hizmetlerinin tanıtımını yapmak, yaptırmak,
 9. (Değişik:10/04/2015-135 M.K) Mahiyeti altında bulunan personellerle ilgili gerektiğinde terfi ve taltif önerilerini Üst Makamlara sunmak, sorunlarını görev kapsamı dâhilinde çözüm bulmaya çalışmak, onaylanan disiplin cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 10. Görevlendirilmesi halinde diğer daire başkanlıklarına vekâlet etmek.
 11. Düzenlenen festivallerde belediye adına yürütme kurulunda görev almak,
 12. (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Daire Başkanlığının ve alt birimlerinin, harcama yetkilisi görevini yerine getirmek, harcama yetkilisi olarak, bütçe ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapmak, gerektiğinde Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak/ yaptırmak,
 13. (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Daire Başkanlığı Bünyesinde yürütülen iş ve işlemlere ait mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işlerine ait şartnameleri, maliyet hesaplarını hazırlatmak,
 14. (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak / uygulatmak,
 15. (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Koordinasyon gereken konularda hangi daire başkanının koordinatör olarak görev alacağı konusunda Belediye Başkanına teklifte bulunmak.


Fatoş ÖZTÜRK

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

1981 yılında Muğla’da doğdu. İlköğretim ve lise hayatını  Muğla’da tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği ve daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Kafaca Belediyesinde memuriyet hayatına başladı. 2004 yılında Muğla Belediyesine naklen atandı. Burada memur ve şef kadrosunda çalıştıktan sonra 2012 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine atandı. 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

 Fatoş ÖZTÜRK bir çocuk annesidir.

Daire Başkanlığı Görevleri ve Genel Bilgileri

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü, Gelirler Şube Müdürlüğü ve Strateji Şube Müdürlüğü olmak üzere dört Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Daire Başkanlığımızın görevi Belediyemiz içerisinde izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek. Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak başkanlık faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç ve dış denetimlerde mali yıl evraklarını denetime hazır hale getirmek. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Telefon               : 444 48 01 - 0 252 214 07 00

Web                : www.mugla.bel.tr

E-posta           : fatosozturk@mugla.bel.tr

Buket KALLEM

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı 


Özgeçmiş

Lisan ve Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, uzmanlık eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünde tamamlamıştır.

2008 yılında Muğla Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak göreve başlamıştır.

2014-2018 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Veteriner Hizmetleri Şube Müdür Vekili, Mezbaha Hizmetleri Şube Md.V. ve Sağlık Hizmetleri Şube Md. V. olarak görev yaptıktan sonra, 2018 yılından itibaren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.Reyhan MUSLU HATİPOĞLU

Daire Başkan V.
Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır;

a) Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek.

b) Bu yönetmeliğin 7. Maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak ve yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek,

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

ç) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,

d) Daire Başkanlığına bağlı birimlerin bütçesini hazırlatmak, etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak,

e) Daire Başkanlığının birim faaliyet raporunu hazırlatmak,

f) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yaptırmak,

g) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yaptırmak,

ğ) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclis ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

h) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek, ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

Tel                  : 0 252 214 07 00
Web                : 
www.mugla.bel.tr
E-Posta          :

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı