Meclis Canlı

Osman Can YENİCE

Mali Genel Sekreter Yardımcısı


Doğuş Oktay DELİBALTA

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 

Daire Başkanlığı Görevleri ve Genel Bilgileri

Daire Başkanlığımızın görevi “Belediyenin bilişim hizmetleri ihtiyacına cevap vererek, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümler üretmek, bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini belediyeye kazandırmak,  belediye birimlerinin hizmetine sunmak ve güncel tutulmasını sağlamaktır.

Daire Başkanlığımızda görev yapmakta olan 3 Şube Müdürlüğü vardır.

Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, kablolu ve kablosuz iletişim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve teknolojiye uygun bir şekilde güncellenmesini sağlamak; benzer şekilde belediye birimlerinde kullanılmakta olan bilgisayar ağını kurmak, güvenliğini sağlamak ve işletmekle görevlidir. Ağda yer alan tüm cihazların ve pasif ağ elemanlarının kurulması ve işletilmesi yine Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, ulusal ve uluslararası belirlenmiş standartlara uygun olarak Kent Bilgi Sisteminin bir parçası olan Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak,  işletmek, veri bütünlüğünü ve güvenliğini sağlayarak belediye birimlerine hizmet sunmakla görevlidir. Bu hizmeti sunarken, mekânsal bilginin üretilmesini, denetlenmesini, ilgili birim ve kurumlar arası koordinasyon ile yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak; planlama, yatırım ve denetim faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin doğru, daha hızlı ve daha kaliteli yapılmasına katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Belediye birimlerinin etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan Yönetim Bilgi Sistemleri Yazılımlarını temin etmek, geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yürütmektedir. Belediyemizin kullanmakta olduğu belediye otomasyon programının işletilmesi ve değişen mevzuata göre güncellenmesi için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Belediyenin hizmet alanlarında, işin kim tarafından, hangi sıra ve yöntemlerle yapılacağının analizleri ilgili birimlerle birlikte yapılarak uygulamalar geliştirilmektedir.

 


Tel : 0 252 214 07 00
Web : www.mugla.bel.tr
E-Posta : bt@mugla.bel.tr, bim@mugla.bel.tr

 


Halis KABAŞ

Destek Hizmetleri Daire Başkanı


Özgeçmiş

Halis KABAŞ, Ankara Maliye Meslek Lisesinden 1994 yılında mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler   Fakültesi İşletme Bölümünü 1998 yılında tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde halen Yüksek lisans yapmaktadır. Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde çeşitli görevlerde 2014 yılına kadar görev almış ve halen   Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığında Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.1977 yılında doğmuştur. Evli ve tek çocuk babasıdır. Almış olduğu kurs ve seminerler İhale Mevzuatı ve Ekap Uygulamaları, 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Vergi Kanunları, İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu, EFQM, Avrupa Birliği Projeleri ile ilgili birçok seminere konuşmacı ve dinleyici olarak katılmıştır.   

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

1- Daire Başkanının Görevleri Şunlardır.

a) Daire Başkanlığını, kanunlar ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yönetmek, birim personelinin vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunmasını sağlamak,

b) Mevzuattaki değişikliklerin takip edilmesini sağlayarak personelce değişikliklerin uygulamasın sağlamak,

c) Daire Başkanlığı ile ilgili görevlerde yapılması gerekli düzenlemeleri belirleyerek Başkanlığa önerilerde bulunmak,

d) Belediye Başkanlığına sunulmak üzere ilgili birimlerle yıllık çalışma programı hazırlamak,

e) Daire Başkanlığının gelişimini sağlamak üzere ileriye dönük personel, araç, gereç ve yer planlaması yapmak,

f) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak üzere programlar hazırlamak ve uygulamasını izlemek,

g) Birimler arası iletişim, haberleşme ve bilgi alışverişi yapılmak üzere düzen sağlamak,

h) Birim faaliyetlerinin düzgün kayıt altına alınması, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,

ı) Birim çalışmalarına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların belirlenerek bu görevlere atanacaklarda aranacak nitelikler ile terfi, atama, görevden alma, ödüllendirme ve cezalandırmalar ile ilgili Başkanlığa bilgi vermek,

i) Birim çalışanları tarafından yapılan önerileri değerlendirip uygun görülenleri Başkanlığa bildirmek

j) Birim çalışanlarının ihtiyaç duyduğu hizmet içi ve diğer eğitimleri belirleyerek ilgili birime iletmek ve eğitimin gerçekleşmesini sağlamak,

k) Daire başkanlığına gelen yazıların ilgili personele havalesi ve gereğinin yapılması ile gerekli yazışmaların takibini sağlamak,

l) Birim personelinin mesaiye geliş gidiş ile kılık kıyafetlerinin takip edilerek uymayanlar hakkında gereğini yapmak

m) Başkanlık tarafından verilen diğer görev ve işlemleri yapmak.


Yetkileri;

2- Daire Başkanının Yetkileri Şunlardır;

a) Kanunları görev ile ilgili mevzuatlar ile Meclis ve Encümen Kararlarını uygulamak,

b) İhtiyaç duyulan yetkiler ile alınması gerekli tedbirlerin bağlı bulunulan Genel Sekreter Yardımcısına iletilmesi,

c) Daire başkanlığı personelinin yıllık izinlerini planlamak, mazeret, sağlık ve yıllık izinlerini kullandırmak, takdirname, ödül, ceza, atama ve yer değiştirmeler için Başkanlığa teklif ve öneride bulunmak,

d) Daire Başkanlığının görev alanına giren işler ile ilgili yönetmelik hazırlayarak Başkanlık ve Meclisin Onayına sunmak,

e) Daire Başkanlığının yatırım programı ve bütçesinin uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarının takip etmek,

f) Daire Başkanlığının görev alanına giren hizmetler ile ilgili, başkanlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bildirmek

Sorumlulukları

3- Daire Başkanının Sorumlulukları Şunlardır;

a) Kendisine verilen görev ve yetkilerin Anayasa, Belediye Mevzuatı, Kanun, Meclis ve Encümen kararlarına uygun olarak yerine getirilmesinden ve yetkilerinin yerinde ve zamanında kullanılmasından Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.

b) Daire Başkanlığının yetki ve görev alanına giren işler ile yönetmelik, prosedür, talimat bütçe ve emirlerin uygulanması sonuç ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve duyurulmasından Büyükşehir Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Ayhan YILDIZ

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı


Özgeçmiş


Manisa İli Selendi İlçesi’nde 1982 yılında dünyaya geldi. Yükseköğrenimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2005 yılında tamamlayarak Fen Bilgisi öğretmeni olarak mezun oldu. Eğitimin ardından 2006 yılında vatani görevini Antalya’da kısa dönem olarak tamamladı.

Askerlik görevinin ardından Muğla’daki özel eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı okullarda 2010 yılına kadar Öğretmen olarak görev yaptı. Mülga Muğla Belediyesinde 2010 yılında başladığı görevine, 2014 yılına kadar Ayniyat memuru olarak devam etti. Muğla’nın Büyükşehir Statüsü kazanmasının ardından 2014 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesinde Emlak Yönetim Şube Müdürü Vekilliği yapan Ayhan Yıldız, şu anda görevini Emlak İstimlak Dairesi Başkanı olarak sürdürmektedir. Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının görev ve sorumlulukları;

 1. Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,
 2. Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, yollar, çocuk bahçesi, park, yeşil alan vb. yerlerin, ilgili mevzuat gereğince, kamulaştırma işlemlerini takip etmek,
 3. Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programları hazırlamak,
 4. Kamulaştırma Kanunu uyarınca tebligat işlemlerini yürütmek, Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonunu kurmak,gerekli raporlama ve dosyalama işlemlerini tamamlamak,
 5. Meslek odaları ve Ticaret/Sanayi Odası vb. kuruluşlardan teknik veri desteği almak,
 6. Belediyeye ait kamulaştırma yoluyla elde edilen ve kullanımda olan alanların envanterini çıkarmak, Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak ve verilerin sisteme girilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına göndermek.
 7. Kamulaştırma sonucu belediye adına Tapu Müdürlüğünde tescili gereken taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak.
 8. Müdürlüğü ilgilendiren ve yargıya intikal edilen konular hakkında mahkeme veya hukuk müşavirliğince istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak, iletmek.
 9. İlçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından yapılan, bilgi edinmek amaçlı başvurulara ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde cevap vermek.
 10. Kamu kurum ve kuruluşlarının, ilçe belediyelerinin ihtiyaç duyduğu alanıyla ilgili hususlarında bilgi ve teknik destek vermek.
 11. Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığına ait 6 aylık ve yıllık faaliyet raporları ve sunum çalışmalarını yapmak.
 12. Belediyeye ait işletme ruhsatı bulunan jeotermal sahalarda, termal turizmin ihtiyacı olan akışkanı temin etmek.
 13. Belediyeye ait işletme ruhsatı bulunan jeotermal sahaların rehabilitasyonunu sağlamak, uzun süre üretimini sağlamak için test çalışmalarını yapmak/yaptırmak.
 14. Belediyeye ait işletme ruhsatı bulunan jeotermal sahalarda termal işletmeler kurmak.
 15. Akışkanın uygun olması durumunda jeotermal enerji kaynaklarının elektrik üretimi, ısınma, seracılık, sağlık turizmi gibi alanlarda kullanılmasını sağlamak.
 16. Jeotermale dayalı Organize Sera Bölgesi oluşturmak.
 17. Jeotermal akışkanın kullanımından sonra re enjekte edilemeyen kısmının ve ya tamamının çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde başka alıcı ortamlara gönderilmesini sağlamak.
 18. Jeotermal kaynakların kirlenmesini önlemek ve kaynakların korunarak daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamak.
 19. Jeotermal akışkanın kullanımına verilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını yerine getirmek.
 20. Jeotermal kaynaklarla ilgili toplumsal projeler oluşturmak.

Jeotermal suların tarım arazilerinin sulamasında kullanılmasının uygun olup olmadığına dair analizler yapmak/yaptırmak.

Zeliha ALKAN

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaşkanıTel                  : 444 4801
Web                : 
www.mugla.bel.tr
E-Posta          : zelihaalkan@mugla.bel.tr