Geri Tüm Duyurular

1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni İçin İstenen Belgeler


1. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN  YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ  İÇİN İSTENEN BELGELER 1. Başvuru formu
 2. İşletmenin bulunduğu parsele ait imar durumunu gösteren belge (Yeni tarihli ve onaylı olacak)
 3. İlçe Belediyesinden işletmenin bulunduğu parselin yer seçimini bildiren yazı veya parselin bulunduğu alana ait plan notları  (Gerek duyulan işyerlerinden istenir)
 4. 1/1000 ve 1/1500 ölçekli onaylı imar plan örneği ve meclis kararları örneği
 5. İlgili belediyeden güncel adres bilgisi
 6. Tapu belgesi, kiracı ise kira sözleşmesi
 7. İlgili Belediyesince “ön tetkik yapıldığını belirtir” onaylı vaziyet planı
 8. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporu
 9. İçme suyu havzasında bulunan tesislerden MUSKİ Genel Müdürlüğünün uygun yazısı
 10. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu teminiyle ilgili belge, suyun bakteriyolojik-kimyasal analiz raporu veya MUSKİ’den abonelik sözleşmesi yapıldığına dair yazı, şehir şebekesi bulunan yerlerde MUSKİ’den şebekeye bağlı olduğuna dair yazı veya su faturası
 11. ÇED görüşü
 12. Geçiş yolu ön izin belgesi (yok ise Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınacak)
 13. İmza sirküsü , yetki belgesi, ticari sicil gazetesi, ilgili odadan oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi, vergi levhası

NOT: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 19. Maddesine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu”, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer. 1. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN DENEME İZNİ

1-Dilekçe (Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhi müesseselere yetkili

İdarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun  önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi 1 yılı geçmemek üzere verilir)


1.SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

 1. Başvuru formu
 2. Sağlık Koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı (Yeni Tarihli)
 3. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
 4. Sorumlu Müdür sözleşmesi
 5. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
 6. Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
 7. Yapı kullanma izin belgesi
 8. Güncel kapasite raporu
 9. Motor beyanı (motor gücüne göre sınıf değerlendirmesi yapılacak işyerleri için)
 10. İş akış şeması ve açıklama raporu
 11. Geçiş yolu izin belgesi (yok ise Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınacak)
 12. İş güvenliği ve iş sağlığı uzmanı ve hekimi sözleşmesi
 13. MUSKİ Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı              


*İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat harcı ruhsat yazılma aşamasından ödenecektir.

Not: İşletmenin özelliğine göre bu bilgi ve belgelere ek bilgi ve belge istenebilir.