Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 433

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

ç) Bodrum ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi      

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda;     

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bodrum Belediye Meclisinin 19/10/2015 tarih ve 2015-119, 2015-117 karar nolu 2016 mali yılına ait gelir ve gider bütçeleri ile gelir tarife cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.   Komisyonumuzun Bütçe ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

BODRUM BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1 Belediye Bütçesi kapsamındaki Birimlerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 209.504.685.00 lira ödenek verilmiştir.

Madde 2 Belediye Bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 209.504.685.00 lira olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3 2016 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4 Gelir çeşitlerinin her birinin dayandığı hükümleri gösterir (C) cetvelinde kayıtlı bulunan gelirler dışında, yürürlükteki mevzuata aykırı hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır. Aksine hareket eden ilgililer hakkında, ilgili mevzuata göre işlem yapılacaktır. 5393 sayılı yasanın 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan Belediye Gelirleri ve bankalardaki mevduatları; Belediyenin tüm Menkul ve Gayrimenkul malları, belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

Madde 5 Bağlı (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşmeler yapmaya yetkilidir.

Madde 6 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara yurt içi, yurt dışı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.