Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :100                

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları

       a)  18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine göre ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi’, ‘Hafriyatın Geçici Depolanması İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi’   ücret tarifesinin belirlenmesi      

Plan ve Bütçe Komisyonunun 26/03/2015 tarihli Komisyon raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisince 10/03/2015 gününde komisyonunuza havale edilen ‘‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi’, ‘Hafriyatın Geçici Depolanması İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi’  tarife belirlenmesi gündemi, aşağıda imzaları bulunan komisyon üyelerimizin katılımı ile 26/03/2015 günü toplanmıştır. Komisyon üyelerimizce ilgili mevzuat hükümleri ve maliyet raporları incelemeye alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda “10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi Kanununun 7inci maddesinde “i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” Hükmü amirdir.

Ayrıca; 18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete İle Yürürlüğe GirenHafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin

‘’Madde 8 - İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri,

a) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla,

b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle,

c) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmakla,

d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle,

e) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle,

f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle,

g) Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,

h) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla,

ı) Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yılsonunda Bakanlığa bildirmekle,

j) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamakla, yükümlüdürler.‘’denilmektedir.

Aynı yönetmeliğin

‘’Madde 24 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almakla yükümlüdürler. Bu amaçla yapılacak başvurularda istenecek belge ve bilgiler ilgili belediye tarafından belirlenir.’’ denilmektedir.

Mevzuatın ilgili bağlayıcı hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife oluşturulabileceği ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesinde belediyelerin bu Kanunda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili oldukları açıkça belirtilmektedir.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları

Belediye Adı

Taşıma Kabul Belgesi (Ruhsat Adeti Başına)

Depolama Sahası İzin Belgesi (Projesine Uygun m3 Başına)

Hafriyatın Geçici Depolanması (İnşaat Ruhsatına Uygun m3 Başına Hesaplanır.100 m3 altı ücrete   dahil değildir)

Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi (Adet Başına 5 yıl süre ile geçerli)

Muğla Büyükşehir Belediyesi Önerilen Fiyat

40,00 TL (KDV Dahil)

0,60 TL (KDV DAHİL)

0,25 TL (KDV DAHİL)

6.000,00 TL (KDV DAHİL)

Sonuç olarak; Komisyonumuzca yapılan tüm bu incelemeler doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliğin hükümlerince ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi’, ‘Hafriyatın Geçici Depolanması İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi’   tarifenin belirtildiği şekilde onaylanmasına, ‘OYBİRLİĞİ ile karar verildi. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine göre ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi’, ‘Hafriyatın Geçici Depolanması İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi’ ücret tarifesinin belirlenmesi konusuna ait plan ve bütçe komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.