Live Stream

Komisyon Raporları


30. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42., 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64., Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

b) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, teklif yazı eki 2024 yılında uygulanacak gelir tarife cetvelinin değişiklik talebinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

c) Ula Belediye Başkanlığı’nın 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu teklif yazı ekinde sunulan 06.03.2024 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

ç) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç duyulduğu belirtilen; 3 adet ambulansın (Tıbbi donanımlı) 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T¬1) Cetveline T-15 sıra numarası ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.

d) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. 

e) Büyükşehir Belediyemiz idari şemasında kurulacak olan Daire Başkanlıkları için 2024 Mali Yılı Gider Bütçelerinin oluşturularak yazı eki ek ödenek listelerinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince görüşülmesi. 


Ek-2 için tıklayınız.

Ek-3 için tıklayınız.

Ek-4 için tıklayınız.

Ek-5 için tıklayınız.

Ek-6 için tıklayınız.

f) Datça Belediye Başkanlığı’nın 2024 Mali Yılı Güncellenen Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu teklif yazı ekinde sunulan 07.05.2024 tarih ve 52 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


18. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) TEKLİF-481050280 Plan İşlem Numaralı, Fethiye İlçesi, Uzunyurt (Faralya) Mahallesinde 185 hektarlık alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

b) TEKLİF-481050312 PİN numaralı, 155 hektarlık Muğla İli, Milas İlçesi, Koru Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

c) 244 ha’lık alanda “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na yapılan toplam 24 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Ek için tıklayınız.

ç) 48 ha’lık alanda  “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri Marmaris Milli Parkı Etkileme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na yapılan toplam 350 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca  görüşülmesi.

d) Menteşe Belediyesi’nce resen hazırlanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 903 ada, 398 Parsel Gelişme Konut Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 2023/2170 Esas, 2024/2 Kararı, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 232 ada, 5 (eski 4) parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 4.639,11 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” düzenlenmesine yönelik N19-B-21-D paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına iletilen itiraz dilekçelerinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.


c) Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 312 ada, 7 parsele ilişkin hazırlanan “Akaryakıt ve LPG (Otogaz) Satış İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


d) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


e) Fethiye İlçesi, Koru Mahallesi, 111 ada, 1, 2 ve 5 parseller ile 113 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli ve 118 sayılı kararı ile uygun bulunan “Ekoturizm Alanı” ve “Taşıt Yolu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


f)  Fethiye İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 558 ada, 1, 2 ve 5 parsellere yönelik Fethiye Belediye Başkanlığınca sehven unutulan yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


g) İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin alınan 05.01.2024 tarih 2024/3 sayılı Bodrum Belediye Meclisi Kararının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.


h) İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 115 ada, 40 parselde LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ı)  Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


i)  Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 1. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


j)  Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


k) Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 3. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


19. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

b) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

ç) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2024 tarih ve 9 ve 11 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 

Ek-2 için tıklayınız.

d) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.03.2024 tarih ve 51 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 20.03.2014 tarihli kararı ile mülkiyeti Ortaca Belediyesi adına kayıtlı bulunan ve fiilen terminal alanı olarak kullanılan; İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 7 parsel numaralı 6.670,29 m² yüz ölçümlü, "Arsa" nitelikli taşınmazın tamamı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza;  29.12.2022 tarihli ve 2022/3 nolu kararı ile Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine karar verildiği, Belediyemiz tarafından “Muğla Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 2022/3 sayılı kararı ile Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada 7 parsel nolu taşınmazın Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine dair işlemin iptali" talepli açılan davanın reddedildiği, anılı Karara karşı yürütmeyi durdurma talepli istinaf kanun yoluna başvurulduğu, yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, esastan görülmeye devam etmekte olduğu ve henüz sonuçlanmadığı belirtilen davaya konu taşınmazın; mücavirinde bulunan, otogar alanı ile bütünlük arz eden, daha önce Ortaca Belediyesi’nin 03.06.2014 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararıyla Belediyemize devir talebi uygun görülen ve 10.06.2014 tarih ve 2478 yevmiye numarası ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına devir ve tescili sağlanmış olan,  aynı ada içerisinde ve Ortaca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Merkezi İş Alanında kaldığı gerekçesiyle Ortaca Belediye Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek Ortaca Belediyesi'ne devredilmesi talebi bulunan, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların Ortaca Belediye Başkanlığı'na mülkiyet devirlerinin yapılmaması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi. b) İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF­ 481033005 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


c) İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF- 481033015 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.ç) Milas Belediyesinin 06.11.2023 tarihli ve 275 sayılı Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza iletilen, söz konusu UİP-481036446 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.d) Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 492 ada, 25  parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 3059,62 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Ticaret Alanı” ve “Genel Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


e) Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 176 ada 1 parsele ilişkin “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 25. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 35 adet Pick­up (Kamyonet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik), 30 adet Pick­up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik), 1 adet Panel satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup; söz konusu araçların 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.


b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


c) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2024 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


ç) Kavaklıdere Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.02.2024 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


d) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 


e) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.


f) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.02.2024 tarih ve 31 ve 32 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Ek-2 için tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğine yapılan toplam 11 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.


b) Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince yapılacak olan (Meskûn Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları ile Karayolları Genel Müdürlüğü bakım, yetki ve sorumluluğunda yer alan yol ağı hariç) aks tasarımlarında; kent genelinde kategorize edilmiş yollarda dil bütünlüğü sağlamak, yapılan imar planı çalışmalarında aks kesitleri önerilerinde yol gösterici olmak ve trafik etütlerinde kullanılmak üzere altlık oluşturmak amacı ile katılımcı proje üretim süreci, kentsel mobilya, peyzaj alanları ve yüzey malzemelerine ilişkin tasarım kriterlerinin belirlendiği yazı ekinde yer alan “Muğla Kentsel Tasarım Rehberinin” görüşülmesi.


c) Milas Belediye Başkanlığının 06.11.2023 tarihli ve 277 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen, İlimiz, Milas İlçesi Kıyıkışlacık, Boğaziçi ve Kemikler Mahallelerine ait Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespitinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.ç) Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 04.07.2023 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile uygun görülerek Başkanlığımıza iletilen Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 10.08.2023 tarihli ve 184 sayılı meclis kararı ile değiştirilerek onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi, Düğerek 2. Kısım 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na esas iletilen 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.d) İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına iletilen itiraz dilekçelerinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.e) 15.11.2023 tarih ve 2023/151 sayılı Bodrum Belediye Meclisi Kararı ile Başkanlığımıza iletilen itiraz dilekçeleri ile Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı (Askı İtirazlarına Yönelik) Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması  hususunun görüşülmesi.


f)  Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 335 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel ile 336 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.g) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri Marmaris Milli Parkı Etkileme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.h) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. ı)  Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 345 ada 1 parsel ile 346 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan planlama alanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.i)  Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 345 ada 1 parsel ile 346 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan planlama alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.j)  İlimiz, Seydikemer İlçesi, Çobanlar Mahallesinde yer alan, tapunun 137 ada, 88 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.k) İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada, 52 parselde LPG ve Elektrikli Araç Şarj ünitesi kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.29. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 2024 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarının Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


b) Büyükşehir Belediyemiz Organizasyon Şemasında 14.12.2023 tarih ve 324 sayılı Meclis Kararı ile yapılan değişikliklerle Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı kurulması nedeniyle 46.48.01.45 kurumsal kodun ve bu kurumsal kodun altında 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel kodunun açılması ve Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince görüşülmesi.


c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


ç) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 adet diğer taşıtlar (engelli  nakil aracı) ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 8 adet 28 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı, 6 adet dar alan itfaiye müdahale arazözü ve 1 adet tam donanımlı itfaiye afet ve kaza kurtarma aracının satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup; söz konusu araçların 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.


d) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ait yazı ekinde yer alan 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.


e) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne ait yazı ekinde yer alan 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.


f) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinde bulunan Yer Seçim Belgesi Ücretinin yazı ekinde yer alan şekliyle güncellenmesi  hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 
Geçmiş Komisyon Raporları

Komisyon Raporu
25.12.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
05.12.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
20.11.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
25.10.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
23.10.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
26.09.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
22.08.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
21.07.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.06.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
22.05.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
24.04.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
21.03.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
22.02.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
20.01.2023 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.12.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
06.12.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.11.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
21.10.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.09.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.08.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
22.07.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.06.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
23.05.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
25.04.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.03.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
21.02.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
25.01.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.12.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
06.12.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.11.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
25.10.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.09.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
20.08.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
14.07.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.06.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
07.06.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.04.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
22.03.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
26.01.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.12.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
07.12.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.11.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.10.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
21.09.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
24.08.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.07.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
04.06.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
13.03.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.02.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
14.01.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.12.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
09.12.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
20.11.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.10.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.09.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
22.07.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.06.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.05.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.03.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.02.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
10.01.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.12.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
14.11.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.10.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
20.09.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
13.08.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
13.07.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.06.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.05.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.04.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
09.03.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
14.02.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.01.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
21.12.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.11.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
13.10.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.09.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.08.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
26.07.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.05.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
21.04.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
10.03.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
10.02.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
13.01.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.12.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
14.11.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.10.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.09.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.08.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.07.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.06.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
24.05.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
05.05.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
23.03.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
26.02.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
22.01.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.12.2015 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.12.2015 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
13.11.2015 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
04.11.2015 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
04.11.2015 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.10.2015 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.