Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :10                  

Karar Tarihi :13/01/2015    

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği; Meclisimizce, gizli oylamayla Denetim Komisyonuna üye seçimi

         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 05/01/2015 tarih ve 56567348-301.01/2 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

  5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesinde; “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” hükmü yer almaktadır.    

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği; Meclisimizce, gizli oylamayla Denetim Komisyonuna en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması hususunda yazımızın Meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşme ve gizli oylama sonucunda;

       5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği yapılan gizli oylama neticesinde; Meclis tarafından Hakkı Şevket BAYINDIR’ın 51 oy, Süleyman DAĞDELEN’in 49 oy, Salih Nazmi BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU’nun 49 oy, Onat AKDU’nun 49 oy, Kasım ÖZKAN’ın 48 oy ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine OYÇOKLU İLE KARAR VERİLDİ