Geri Tüm Meclis Kararları
KONUSU:
Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunan İlimiz Menteşe İlçesi, Çaybükü ahallesi 247 parsel numaralı 57.550,00 m^ Tarla nitelikli taşınmazın, ıtri (lavanta, kekik, ada çayı
vb.) ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere 10 yıl süreliğine kiraya verilmesi hususunda,
5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince görüşülmesi.
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nm 03/03/2017 tarih ve 47720051-301.01-656
sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunan İlimiz Menteşe İlçesi Çaybükü Mahallesi 247 parsel numaralı 57.550,00 m- yüz ölçümlü Farla niielikli taşınmazın
ıtri (lavanta, kekik, ada çayı vb.) ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere 10 yıl
süreliğine kiralanması talep edilmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 'Kiralarda sözleşme süresi' başlıklı 64. maddesinde
''Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. ... Üç yıldan
fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara
göre yeniden tespit edilir." hükmündedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu "Meclisin görev ve
yetkileri" başlıklı 18/e maddesi "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis
şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması
hâlinde tahsisin kaldırılmasına: üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek
kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek." hükmündedir.
Yukarıda ifade edilen mevzuat hükümleri muvacehesinde Üııyükşehir Belediye
Başkanlığımızın mülkiyelinde bulunan İlimiz Menteşe İlçesi Çaybükü Mahallesi 247 parsel
numaralı 57.550,00 m^ Tarla nitelikli taşınmazın 10 yıl süreliğine kiraya verilmesi hususunda.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/c maddesi gereğince karar alınmak üzere yazımızın
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.