Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :103                

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

       b) İlimiz Bodrum İlçesi Yeniköy Göktepe Mevkii 18 pafta 33 ada 112 parseller 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/03/2015 tarihli Komisyon raporunda;

            İlgi:     18/03/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/03/2015 tarih ve 53618066-310.01.04-738 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " İlimiz Bodrum İlçesi Yeniköy Göktepe Mevkii 18 pafta 33 ada 112 parseller 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi:    a)Bodrum Belediye Başkanlığının 27.06.2014 gün, 4384-9901 sayılı yazısı

            b) 07.03.2014 gün ve 2014-69 sayılı Bodrum Belediyesi Meclis Kararı

            c) Bodrum Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.02.2014 gün, 1160 sayılı yazısı

            d) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.01.2015 gün, 3042 sayılı kararı

             e) 21.11.2014 tarih ve 29904 sayılı yazımız

            f) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.02.2015 gün ve 3147 sayılı kararı

İlgi(a)yazı ile ilimiz Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 18 pafta, 33 ada, 112 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Bodrum Belediye Başkanlığının 07.03.2014/69 sayılı meclis kararı (ilgi b) ile kabul edildiği belirtilerek, dosyanın Başkanlığımızca incelenerek ilgili mevzuat gereği Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi talep edilmektedir. (EK-1)

Dosyasında yapılan incelemede; planlamaya konu parselinin 18746 m2 lik tamamının Bodrum Belediye Meclisinin 06.07.2006/73 sayılı kararı ile Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilen ve kurulun 17.12.2009-5555 sayılı kararı ile uygun bulunarak yürürlüğe giren Bodrum Göktepe Koruma Amaçlı İlave İmar Planları kapsamında kalmaktadır.  Bu planda 18746m2 lik alanın yaklaşık 7000 m2lik kısmının  “Temel Eğitim Tesis Alanı” olarak planlı yaklaşık 10 000m2lik kısmınınise konut alanı kullanımında kaldığı anlaşılmış olup plan değişikliği talebi ile yaklaşık 7000m2’lik kısmının“Özel Temel Eğitim Tesis Alanı”na dönüştürülmek istendiği ve yapılan değişiklik ile terk alanının minimize edildiği anlaşılmıştır.

İlgi (c) yazıda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından plan değişikliği talebine ilişkin; “… talep edilen parselin imar planında Özel Temel Eğitim alanı olarak düzenlenmesinde Kaymakamlığımızca sakınca bulunmamaktadır” denmiştir. İlgi (d) karar ile ise Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca bahse konu plan değişikliği teklifinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda 2863 sayılı yasa kapsamında sakıncası bulunmadığına karar verildiği bildirilmiştir. (EK-1)

     Yapılan değerlendirmede Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 18 pafta, 33 ada, 112 parselin yaklaşık 7000 m2lik alanının kampüs niteliğinde olan “Temel Eğitim Tesis Alanı”ndan ayrılarak “Özel” Temel Eğitim Tesis Alanına dönüştürüldüğü, 1/1000 ölçekli plan hükmünün aynen 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilave edildiği ve 17.12.2009 tarih ve 2009-5555 sayılı MKVKK kararı ile onaylı Göktepe Koruma Amaçlı Nazım imar planının bulunmadığı anlaşılmış olup yürürlükte olmayan bir planın plan hükümlerin de yer alması ileride hukuki sorunlara neden olabileceği düşünülerek konu ilgi (e)  yazımız ile Koruma Kuruluna yeniden iletilmiş olup ilgi (f) Koruma Kurulu Kararıyla plan hükümlerinde gerekli düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.(EK-2)

Teklif planda 1 adet plan hükmü getirilmiş olup“Bu Planda Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.12.2003 gün ve 2971 sayılı kararı ile uygun bulunan Bodrum Belediyesi Meclis Kararı ile onaylı Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Plan Hükümleri ve Yapılaşma Koşulları geçerlidir” şeklindedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde Bodrum İlçesi, Göktepe Mevkii, 18 pafta, 33 ada, 112 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin parselin tamamından kullanım kararları ve terk oranları doğrultusunda değerlendirilerek 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek, 2863 sayılı kanunun 17. maddesi doğrultusunda bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

            KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan; Bodrum İlçesi, Göktepe Mevkii, 18 pafta, 33 ada, 112 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı  İmar Planı Değişikliğine ait Bodrum Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 69 sayılı kararı ile kabulüne denilerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildiği denilerek 27.06.2014/4384-9901 tarihli Bodrum Belediye başkanlığının yazısı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza iletildiği anlaşılmıştır.

Büyükşehir belediye meclisimiz tarafından görüşülmesi istenilen dosya tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmeliğe göre ilçe belediyelerinin Koruma kurullarının görüşü alınmak üzere gönderilen imar planlarına yönelik meclis kararı almalarına gerek bulunmadığı, söz konusu meclis kararlarının uygulamada tereddütler oluşturacağı, meclis kararının Koruma Kurulundan gelecek uygun görüşün olması  durumunda alınması gerektiği,

Bodrum belediye Meclisinin karar aldığı tarihten sonra belediyelerin tüzel kişiliklerinin değiştiği, bu nedenle 5216 sayılı kanunun 7/b maddesine göre büyükşehir içindeki ilçe belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarının Büyükşehir belediye meclisinin aynen ya da değiştirerek onaylama yetkisinin olduğu, Bu nedenle Bodrum belediye meclisince 07.03.2014 gün ve 69 sayı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik almış olduğu kararın 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin Onaylanmasını takiben yeniden değerlendirilmek üzere belediyesine iadesine,

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği hakkında yapılan incelemede ise;

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun; 15.01.2015-3042 sayılı kararıyla uygun bulunan ve 19.02.2015-3147 sayılı kararı ile de 1/5000 ölçekli plan paftasında “ lejand başlığı ve Plan Notunda düzeltme” yaparak uygun bulduğu,

Söz Konusu parselin tapu alanın 18746 m2 olduğu, onaylı imar planlarının mevcut bulunduğu ancak imar uygulamasının yapılmamış olduğu, onaylı imar planında kısmen konut alanı, kısmen Temel Eğitim Tesis Alanında kalan parselin Temel Eğitim Tesis Alanı olarak planlı kısmının Özel Temel Eğitim tesisi Alanına dönüştürülmek istendiğinin anlaşıldığı, İmar uygulaması yapılması durumunda söz konusu temel eğitim alanının Düzenleme Ortaklık Payı olarak kamu adına terkedilmesi söz konusu iken imar uygulaması yapılmadan böyle bir değişikliğin yapılması durumunda anılan alanın diğer imara tahsislerden (konut, ticaret, özel hastane vb) bir farkının kalmayacağı, düzenleme ortaklık payı oranını düşürecek bir etkisinin olacağı, Mekansal Planlar yapım Yönetmeliğinin 26’ıncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtildiği üzere “(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” İfadesinin yer aldığı anlaşılmış olup bu tür değişikliklerin yapılabilmesi için eşdeğer alanın ayrılması gerektiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Bodrum İlçesi Göktepe Mevkii Yeniköy Mahallesinde bulunan Kadastro 33 ada 112 parselin Temel Eğitim Tesisi Alanı olarak ayrılan kısmının özel Temel eğitim tesisi Alanına dönüştürülmesini teklif eden 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin Komisyonumuzca uygun olmadığına mevcut onaylı nazım imar planındaki durumunda kalmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

İlimiz Bodrum İlçesi Yeniköy Göktepe Mevkii 18 pafta 33 ada 112 parseller 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.