Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :110               

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 16’ıncı Maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi 

            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 31/03/2015 tarih ve 26219312-301.01-141 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 16’ıncı Maddesi; “Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin (MÜLGA İBARE RGT: 13.07.2005 RG NO: 25874 KANUN NO: 5393/85) kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur... ”hükmünü amir bulunmaktadır.

            5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 16’ıncı Maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi hususunda yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 16. maddesi gereğince gizli oylama neticesinde;

Kullanılan oy sayısı 57, boş oy sayısı 13, geçerli oy sayısı 44 olup, Meclisimiz tarafından Nevzat SARIÇOBAN’ın 41, Salih Nazmi BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU’nun 41, Mehmet Ali AVCI’nın 40, Mehmet OKTAY’ın 39 ve Önder BATMAZ’ın 39 oy ile 1 yıl için Encümen Üyeliğine seçilmelerine KARAR VERİLDİ.