Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :11

Karar Tarihi :13/01/2015    

KONUSU:

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görevlendirilmek üzere iki meclis üyesi seçiminin yapılması

         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 05/01/2015 tarih ve 56567348-301.01/3 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 İlgi:  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 10/12/2014 tarih ve 36727988/50.03/6299246 sayılı yazısı.

            İlgi yazı ile 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği hükmü gereği, İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görevlendirilmek üzere iki meclis üyesi seçiminin yapılması hususunda yazımızın Meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görevlendirilmek üzere açık oylama usulü ile iki meclis üyesi seçimi için Selami KARAKAYA, Kasım ÖZKAN ve Hüseyin ÜNAL meclis gruplarınca aday olarak gösterilmiş olup, yapılan açık oylama sonucunda Selami KARAKAYA 36 oy, Kasım ÖZKAN 30 oy ve Hüseyin ÜNAL 9 oy almıştır. En fazla oy alan Selami KARAKAYA ve Kasım ÖZKAN’ın İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görevlendirilmelerine OYÇOKLU İLE KARAR VERİLDİ.