Geri Tüm Meclis Kararları

  

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 112                       

Karar Tarihi   : 13/06/2019           

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      c) Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin E:2017/1406 esas sayılı dosyası gereği İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1134 ada, 6 parsel, 1133 ada, 2, 3 parseller ve yakın çevresinden oluşan alanda “Belediye Hizmet Alanı”, “Spor Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/m ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.05.2019 tarihli raporunda;

24.05.2019 tarihinde saat 14:00’da Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2019 tarih ve 36521862-754-E.4227 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.05.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin E:2017/1406 esas sayılı dosyası gereği İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1134 ada, 6 parsel, 1133 ada, 2, 3 parseller ve yakın çevresinden oluşan alanda “Belediye Hizmet Alanı”, “Spor Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/m ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2019 tarih ve 36521862-754.-E.4227 sayılı yazısında;