Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 113                            

Karar Tarihi  : 09/03/2017                

KONUSU:

            33.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

            b) İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 11 pafta 209 ve 221 parsel numaralı parsellere 2,71 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı ve GES alanına ulaşım sağlamak amacıyla 11 pafta ve 1142 parsel ile tescil harici alanı içerisine alan toplam 52.447,81 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/03/2017 tarihli raporunda;

          09/03/2017 tarihinde saat 16:05’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2017 tarih ve 53618066-310.01.02-1446 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.03.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 11 pafta 209 ve 221 parsel numaralı parsellere 2,71 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı ve GES alanına ulaşım sağlamak amacıyla 11 pafta ve 1142 parsel ile tescil harici alanı içerisine alan toplam 52.447,81 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2017 tarih ve 53618066-310.01.02-1446 sayılı yazısında;