Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :113                

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu seçilmesi 

            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 31/03/2015 tarih ve 26219312-301.01-144 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi; “Büyükşehir belediye meclisi, (MÜLGA İBARE RGT: 13.07.2005 RG NO: 25874 KANUN NO: 5393/85) üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur..." hükmünü amir bulunmaktadır.

            5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu seçilmesi hususunda yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; yapılan işari oylama neticesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi hükmü uyarınca 1 yıl görev yapmak üzere,  Süleyman DAĞDELEN, Şakir ÖZDEMİR, Mustafa SARUHAN, Mehmet Murat YAZAR, Abdullah Gürsel UÇAR, Hüseyin ÜNAL ve İsmail AKKAYA’nın seçilmelerine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.