Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 114               

Karar Tarihi   : 09/07/2020             


KONUSU:

        22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği ekte sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadronun iptal ve ihdası, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların derece değişikliği hususunun görüşülmesi

     İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 03.07.2020 tarihli ve 58798979-601.04.02.02-E.1897 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;   Ek - 2 için tıklayınız