Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 115                       

Karar Tarihi   : 13/06/2019  

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      e) Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii, 1895 nolu parselin 11,24 m2 yüzölçümlü kısmını kapsayan planlama alanı için “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.05.2019 tarihli raporunda;

24.05.2019 tarihinde saat 14:00’da Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2019 tarih ve 36521862-754-E.4230 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.05.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii, 1895 nolu parselin 11,24 m2 yüzölçümlü kısmını kapsayan planlama alanı için “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi konusu görüşüldü.

      İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2019 tarih ve 36521862-754-E.4230 sayılı yazısında;