Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :116                             

Karar Tarihi :12/08/2014                          


KONUSU:

6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLUŞTURULAN DEVİR TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU KARARLARI GEREĞİNCE KAPANAN KÖY VE BELDELERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİNE AİT DEĞERLENDİRİLMEYEN KÖYCEĞİZ İLÇESİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAKSİMLERİNİN VE TAHSİSLERİNİN YAPILMASI

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/08/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince kapanan Köy ve Beldelerin Tüzel Kişiliklerine ait değerlendirilmeyen taşınmazların taksimlerinin ve tahsislerinin yapılması, kararda maddi yazım hatalarının düzeltilmesi; 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

  1. 6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları eki listelerde Köyceğiz İlçesine ait Mahallelerde paylaştırılması yapılan taşınmazlardaki maddi hataların EK:1’deki çizelge kapsamında tashihen tesciline,
  2. Yapılan inceleme sonucunda, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Beldelerin Tüzel Kişiliklerine ait değerlendirilmeyen taşınmazların ekte sunulan EK:2 Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği ile Köyceğiz Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tesciline,
  3. Taksim Listesi kapsamında Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine bırakılan, Köyceğiz İlçesi Toparlar Mahallesi 563  parsel üzerindeki Hizmet Binasının, 2. Katının sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince 5 (Beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Köyceğiz Belediye Başkanlığına tahsisi hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


6360 sayılı kanun kapsamında tüzel kişiliği sona eren köyler listesinde hatalı yazılan taşınmaz bilgileri düzeltme formu için tıklayınız.