Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 117                            

Karar Tarihi  : 09/03/2017                

KONUSU:

             33.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

            e) İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Bozalan Mevkii, 218 ada 1 parsel numarasında kayıtlı özel mülkiyetteki taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/03/2017 tarihli raporunda;

          09/03/2017 tarihinde saat 16:05’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/03/2017 tarih ve 36521862-310.99-1608 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.03.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Bozalan Mevkii, 218 ada 1 parsel numarasında kayıtlı özel mülkiyetteki taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/03/2017 tarih ve 36521862-310.99-1608 sayılı yazısında;