Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :120                

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait Fethiye İlçesi Ovacık Mahallesi Kırancagil Mevkindeki 700,00 m2 245 ada 2 nolu Kargir Ev ve Arsası olarak kullanılan parselin 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında hissedarı olan Tezcan GÖKTEPE’ye devrinin yapılması

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/03/2015 tarih ve 47720051-301.01/505 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            Mülkiyetinin 3/100 hissesinin Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Fethiye İlçesi Ovacık Mahallesi Kırancagil Mevkindeki 700.00 m2 yüzölçümülü 245 ada 2 nolu Kargir Ev ve Arsası olarak kullanılan parselin hissedarı olan Tezcan GÖKTEPE' nin 24/03/2015 tarihli satın alma dilekçesi kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde satılarak değerlendirilmesi  Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

  Makamınızca da uygun görülmesi halinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Fethiye İlçesi Ovacık Mahallesi Kırancagil Mevkindeki 245 ada 2 nolu parselin 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında devrinin yapılması  hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Mülkiyeti Belediyemize ait Fethiye İlçesi Ovacık Mahallesi Kırancagil Mevkindeki 700,00 m2 245 ada 2 nolu Kargir Ev ve Arsası olarak kullanılan parselin 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında hissedarı olan Tezcan GÖKTEPE’ye devrinin yapılmasına; 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi hükmü uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.