Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :123                

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis vb. yerler ile Büyükşehir Belediyesi adına tescilli taşınmazlar üzerindeki Durak, Billboard, Raket, Megalight, Kule vb. işletmelerin 10 yıllığına kiraya verilmesi

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 31/03/2015 tarih ve 47720051-301.01/498 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

  Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/03/2015 tarih 64 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluk alanında kalan meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis vb. yerler belirlenmiştir.

  Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluk alanında kaldığı hükme bağlanan meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis vb. yerler ile Büyükşehir Belediyesi adına tescilli taşınmazlar üzerindeki Durak, Billboard, Raket, Megalight, Kule vb. tesislerin yapımı ve işletilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereği kiraya verilecektir.

  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ‘Kiralarda sözleşme süresi’ başlıklı 64. maddesinde  “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. ... Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir.” hükmündedir.

  5393 sayılı Belediye Kanunu “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. maddesi (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmündedir.

Yukarıda ifade edilen yasa hükümleri gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis vb. yerler ile Büyükşehir Belediyesi adına tescilli taşınmazlar üzerindeki Durak, Billboard, Raket, Megalight, Kule vb. işletmelerin 10 yıllığına kiraya verilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis vb. yerler ile Büyükşehir Belediyesi adına tescilli taşınmazlar üzerindeki Durak, Billboard, Raket, Megalight, Kule vb. işletmelerin 10 yıllığına kiraya verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi hükmü gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.