Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :124                

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

Menteşe Belediye Encümeninin 01/04/2015 tarih 285 sayılı kararı kapsamında Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi 142 ada, 2 ve 3 parseller, 829 ada 95 ve 97 parseller ile (A) ile gösterilen ihdas parselinin tevhit, ifraz ve yola terki sonucunda oluşan ekli krokide (E), (F), (G), (H), (I), (İ), (J), (K) parsellerin Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, (E), (F), (I), (J), (K) harfi ile gösterilen  taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği,  (H) harfi ile gösterilen taşınmazın Menteşe Belediye Tüzel Kişiliği, (G) ve (İ) harfi ile gösterilen taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) adına taksim edilerek paylaşılması               

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/04/2015 tarih ve 47720051-301.01/528 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi 9.230,00 m² yüzölçümlü 142 ada, 2 parsel, 45.952,00 m² yüzölçümlü 142 ada 3 parsel, 4.875,95 m² yüzölçümlü 829 ada 95 parsel numaralı taşınmazlar Muğla Büyükşehir Belediyesi, 3.420,75 m² yüzölçümlü 829 ada 97 parsel Menteşe Belediyesi adına paylaşıma konu edilmiştir.

Adı geçen taşınmazlar üzerinde Menteşe Belediyesine ait Fen İşleri Müdürlüğünün makine ikmal şantiyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait İtfaiye Daire Başkanlığı, eski mezbaha, hayvan barınağı, su deposu bulunmaktadır. Taşınmazların Uygulama İmar Planı ve Menteşe Belediye Encümeninin 01/04/2015 tarih 285 sayılı kararı eki krokiye göre ihdas, tevhit, ifraz ve yola terk işlemi sonucunda oluşan (E), (F), (G), (H), (I), (İ), (J), (K) parsellerin taksim edilerek tescillerinin yapılması gerekmektedir. Taşınmazların taksim edilerek paylaşılması; 5393 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Menteşe Belediye Encümeninin 01/04/2015 tarih 285 sayılı kararı kapsamında Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi 142 ada, 2 ve 3 parseller, 829 ada 95 ve 97 parseller ile (A) ile gösterilen ihdas parselinin tevhit, ifraz ve yola terki sonucunda oluşan ekli krokide (E), (F), (G), (H), (I), (İ), (J), (K) parsellerin Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, (E), (F), (I), (J), (K) harfi ile gösterilen  taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği,  (H) harfi ile gösterilen taşınmazın Menteşe Belediye Tüzel Kişiliği, (G) ve (İ) harfi ile gösterilen taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) adına taksim edilerek paylaşılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Menteşe Belediye Encümeninin 01/04/2015 tarih 285 sayılı kararı kapsamında Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi 142 ada, 2 ve 3 parseller, 829 ada 95 ve 97 parseller ile (A) ile gösterilen ihdas parselinin tevhit, ifraz ve yola terki sonucunda oluşan ekli krokide (E), (F), (G), (H), (I), (İ), (J), (K) parsellerin Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, (E), (F), (I), (J), (K) harfi ile gösterilen  taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği,  (H) harfi ile gösterilen taşınmazın Menteşe Belediye Tüzel Kişiliği, (G) ve (İ) harfi ile gösterilen taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) adına taksim edilerek paylaşılmasına; 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi hükmü uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.