Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :125               

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

6360 sayılı kanun gereğince Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna bildirilmediğinden paylaşım konu edilmeyen mülga Gülük Belediyesi Başkanlığına tahsisli Atım Çekim Yeri, Üzerinde Bulunan Demirbaşlar ile hak alacak ve borçlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza Protokol ve Demirbaş Listesi ile devredilmesi           

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2015 tarih ve 47720051-301.01/541 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlimiz Milas İlçesi Güllük Mahallesi’nde bulunan, Vakıflar Genel Müdürlüğünden Güllük Belediyesine 48 yıllığına tahsis edilen ve üzerinde marangozhane ve Atım Çekim yerinin bulunduğu 44-45 numaralı parseller 6360 sayılı kanun gereğince Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna bildirilmediğinden paylaşım konu edilmemiştir.

Devir Tasfiye ve Paylaştırma komisyonunun 20/03/2014 tarihli kararında: “Komisyonumuzun görevinin sona ereceği tarihten sonra taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir ve paylaştırma işlemlerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 45.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilgili Belediyeler arasında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması gerektiğine,

Personel, taşınır mal, taşıt, iş makinesi hak-alacak borçlar şirket hisseleri ile ilgili devirlerde olası hatalı uygulamalar ise; bilindiği gibi ilgili Belediyeler arasında yapılacak koordinasyon ile yine 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda bulunan yetkiler çerçevesinde gerekli devir ve düzeltmelerin yapılması gerektiğine;” hüküm altına alınmıştır.

         Bu kapsamda söz konusu Mülga Güllük Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne tahsisli Atım Çekim Yeri, Üzerinde Bulunan Demirbaşlar ile hak alacak ve borçlarının, 5216 saylı Büyükşehir Belediye Kanunun  “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7/f maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından mülga Gülük Belediyesi Başkanlığına tahsisli Atım Çekim Yeri, Üzerinde Bulunan Demirbaşlar ile hak alacak ve borçlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ekli Protokol ve Demirbaş Listesi ile devredilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            6360 sayılı kanun gereğince Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna bildirilmediğinden paylaşım konu edilmeyen mülga Gülük Belediyesi Başkanlığına tahsisli Atım Çekim Yeri, üzerinde bulunan demirbaşlar ile hak alacak ve borçlarının Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ek Protokol ve Demirbaş Listesi ile devredilmesine 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi hükmü uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Kararın devamı için tıklayınız.