Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 125                            

Karar Tarihi  : 13/04/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

d) Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi 500 ada 8 parsel sayılı taşınmazda “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi,

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31.03.2017 tarihli raporunda;

       31.03.2017 tarihinde saat 14:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.03.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-1607 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.03.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi 500 ada 8 parsel sayılı taşınmazda “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.03.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-1607 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.