Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :125                        

Karar Tarihi   :13/06/2019            

 

KONUSU:

          Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Ula 1. Kademe Kanalizasyon İnşaatı işi için 5.636.232.-(Beşmilyonaltıyüzotuzaltıbinikiyüzotuziki) TL ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredilerin teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

 

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 13.06.2019 tarihli ve 79556812-105.04-E.1852 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 


Kararın devamı için tıklayınız.