Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I


Karar No       :127                                  

Karar Tarihi  :14/04/2016                     

KONUSU:

Gündem

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) İlimiz Menteşe İlçesi, Denizova Mahallesi, Mezarboğazı Camiyaka Mevkii, tapuda N20-d-14c-3c pafta, 132 ada, 49 parselde kayıtlı toplam 7.126,82m² yüzölçümlü, şahıs mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde “Tarımsal Tesis Alanı  (Zeytinyağı Üretim Tesisi)”  amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi b) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarih ve 389 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi c) Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Kerimler Mevkii 31 Pafta 603 nolu Kadastro parseli A, B ve C Bölgesine ayrılarak farklı şirketler tarafından toplamda 2,748 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi ç) Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2015/318 esas ve 2015/496 karar nolu kararı doğrultusunda Dalaman İlçesi, Hurriyet Mahallesi, 79 ada, 25 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilerek “Plansız Alan”da kalması 

Kararın devamı için tıklayınız.