Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :127                                

Karar Tarihi :09/09/2014               

KONUSU:

ULA İLÇESİ, KIZILAĞAÇ KÖYÜ, 131 ADA, 1 PARSELİN BELEDİYE HİZMET ALANINA DÖNÜŞMESİNE İLŞKİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/08/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye Meclisimizin 12.08.2014 tarihli toplantısında İmar ve bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 36521862-310.99-12020 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi 131 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konusu ve diğer konuları görüşmek üzere Komisyonumuz 25.08.2014 tarihinde saat 15.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi 1 No’lu Eski Özel İdare Binası’nda toplandı.

1- Komisyonumuz; Komisyon üyesi Enver TUNA’YI Komisyon Başkanı, Ramazan ONTAŞ’ı Başkan Yardımcısı olarak oybirliği ile seçti.

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2014 tarih ve 36521862-310.99-12020 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi 131 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusu Komisyonumuzca görüşülmüş;         

            08.08.2014 tarih ve 430 sayılı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yazısı ile Komisyon kararı ile Menteşe Kaymakamlığına devri yapılan ancak halen Başkanlığımız Makine ve İkmal Müdürlüğünce kullanılmakta olan sahadan en kısa sürede tahliye edilmesi gerektiği belirtilerek Büyükşehir Belediyemize devri yapılan Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesindeki 131 ada 1 nolu parselin Makine İkmal Tesisi yapılması doğrultusunda gerekli değerlendirmesi yapılarak gereği Daire Başkanlığımızdan talep edilmiştir. İlgi (b) yazımızda ise Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanın mevcut haliyle makine ve ikmal tesislerinin( hizmet binası atölyeler, makine parkı, yedek parça ambarı ve pompaları, güvenlik görevlisi binası…vb) yapılması mümkün bulunmadığı yapılanma talebi devam etmesi halinde planın mevcuttaki durumu değerlendirilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) bendi uyarınca imar planı değişikliği yapılması gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Yapılan değerlendirmede; Ula İlçesi, Kızılağaç Köyü, Bakkalyeri Mevkii, 131 ada 1 nolu parseli kapsayan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İl Genel Meclisinin 07.04.2008 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylandığı anlaşılmıştır.

131 ada 1 sayılı parselin yüzölçümünün 21.537,71 m2, mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait olduğu tespit edilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında söz konusu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak tanımlandığı 1/5000 ölçekli plan notlarının ise;

1.        Bu plan konutdışı kentsel çalışma alanı amaçlı planlanmıştır. Alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

2.        Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/100 000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı Belediye sınırları Dışında Karayolu kenarında açılacak tesislere ait yönetmelik ve 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Şeklinde tanımlandığı belirlenmiştir.

       Planlama alanına ait Jeolojik Etüt Raporu 01.02.2008 tarihinde Mülga Muğla Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onaylanmıştır. İnceleme alanında yapılan çalışmaya göre; alanın tamamı yerleşime uygunluk açısından uygun alan (U.A) olarak değerlendirilmiştir. Plan Değişikliği ile herhangi bir yoğunluk artışı önerilmediğinden yeni bir jeolojik etüt yapılmasına gerek duyulmamıştır.

131 ada 1 nolu parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmüş olup plan hükümleri bu doğrultuda düzenlenmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, 21.537,71 m2 yüzölçümlü 131 ada 1 sayılı parsel Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmüş olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 5’inci maddesi 1’inci fıkrasının a) bendinde belirtilen kullanımların aynen geçerli olarak tasarlanmıştır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. maddesi 2. fıkrasında “ Nazım ve Uygulama imar planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak hazırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak, onay yetkisinin aynı idarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı olarak onaylanabilir.” denildiğinden Belediye mülkiyetimizdeki 131 ada 1 nolu parsele ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır.

İmar ve Bayındırlık komisyonunca katılanların oybirliği ile kabul edilen Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, Bakkalyeri Mevkii, 131 ada 1 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından, Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, kat adedi 2 katı aşmamak kaydıyla 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.