Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :128                            

Karar Tarihi : 09/09/2014              

KONUSU:

ULA İLÇESİ, KIZILAĞAÇ KÖYÜ, 131 ADA, 1 PARSELİN BELEDİYE HİZMET ALANINA DÖNÜŞMESİNE İLŞKİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ    

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/08/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

            Belediye Meclisimizin 12.08.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2014 tarih ve 36521862-310.99-12021 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi 131 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu görüşüldü;

        08.07.2014 tarih ve 430 sayılı Fen İşleri Daire Başkanlığı yazısı yazı ile Komisyon kararı ile Menteşe Kaymakamlığına devri yapılan ancak halen Başkanlığımız Makine ve İkmal Müdürlüğünce kullanılmakta olan sahadan en kısa sürede tahliye edilmesi gerektiği belirtilerek Büyükşehir Belediyemize devri yapılan Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesindeki 131 ada 1 nolu parselin Makine İkmal Tesisi yapılması doğrultusunda gerekli değerlendirmesi yapılarak gereği Daire Başkanlığımızdan talep edilmiştir.  İlgi (b) yazımızda ise Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanın mevcut haliyle makine ve ikmal tesislerinin ( hizmet binası atölyeler, makine parkı, yedek parça ambarı ve pompaları, güvenlik görevlisi binası…vb) yapılması mümkün bulunmadığı, yapılanma talebi devam etmesi halinde planın mevcuttaki durumu değerlendirilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7 (b) bendi uyarınca imar planı değişikliği yapılması gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Yapılan değerlendirmede; Ula İlçesi, Kızılağaç Köyü, Bakkalyeri Mevkii, 131 ada 1 nolu parseli de kapsayan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İl Genel Meclisinin 07.04.2008 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylandığı anlaşılmıştır.

131 ada 1 sayılı parselin yüzölçümünün 21.537,71m2, mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait olduğu tespit edilmiştir.

Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak tanımlanmış ve 14 adet plan notu getirilmiştir.

Onaylı İmar Planında parselin emsali E:0.50, Hmax saçak seviyesinin Hmax:7.50 m olarak parseldeki yapı yaklaşma mesafelerinin tüm parsel cephelerinden 10.00m olarak tanımlandığı tespit edilmiştir.

Planlama alanına ait Jeolojik Etüt Raporu 01.02.2008 tarihinde Mülga Muğla Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onaylanmıştır. İnceleme alanında yapılan çalışmaya göre; alanın tamamı yerleşime uygunluk açısından uygun alan (U.A) olarak değerlendirilmiştir. Plan Değişikliği ile herhangi bir yoğunluk artışı önerilmediğinden yeni bir jeolojik etüt yapılmasına gerek duyulmamıştır.

Yapılan bu değişiklikle 21.537,71 m2 yüzölçümlü 131 ada 1 sayılı parsel Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmüş olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 5’inci maddesi 1’inci fıkrasının a) bendinde belirtilen kullanımların aynen geçerli olarak tasarlanmıştır.

Yapı yaklaşma mesafelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup inşaat emsali E: 0.50 olarak aynen korunmuştur. Ancak alanın Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi ve yapılacak yapıların özelliği kamu yapıları olacağı göz önüne alındığından ve Fen İşleri Daire Başkanlığımızca “ Makine İkmal Tesisi” olarak kullanılacağından Hmax saçak seviyesinde esneklik sağlanması gerektiğinden, Hmax saçak seviyesi planda gösterilmemiştir.

Yapılaşmaya yönelik ise;

·         Belediye Hizmet Alanında; Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj  alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesisler yapılabilecektir.

·           Yapılanma koşulları E:0.50 Ayrık, Blok veya Bitişik Nizam Taşıt Yolundan yaya yolundan çekme mesafesi 10 m dir. Bina Boyu, bina derinliği ve bina yüksekliği yapının teknik özelliğine göre ilgili idarece belirlenecektir,

·         Binalara +-0,00 kotu yoldan veya tabii zeminden verilebilir. Binaların kotlandırılması mimari proje aşamasında vaziyet planında yapılacaktır.

·         Yapılarda Çatı katı ve çekme katı yapılamaz.

·         Sığınak Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

·         Yapılarda “ Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

·         Bir parselde birden fazla yapı yapılması halinde binalar arasında en az 6 mt. mesafe olacaktır.

·         İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce 01.02.2008 tarihinde onaylanan Jeolojik Etüd Raporuna göre Çevre Drenajının projeye uygun olarak yapılması ve biriken yüzey sularının yapı temellerinden uzaklaştırılması gerekmektedir.

·          Bu planda açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu 1/100 000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planı Revizyonu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği geçerlidir, hükümleri getirilmiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. maddesi 2. fıkrasında “ Nazım ve Uygulama imar planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak hazırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak, onay yetkisinin aynı idarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı olarak onaylanabilir.” denildiğinden Belediye mülkiyetimizdeki 131 ada 1 nolu parsele ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı hazırlanmıştır.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca katılanların oybirliği ile kabul edilen Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, Bakkalyeri Mevkii, 131 ada 1 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından, Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı Değişikliğine, kat adedi 2 katı aşmamak kaydıyla 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.