Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 128                           

Karar Tarihi  : 10/05/2018              

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait; İlimiz, Kavaklıdere İlçesi "507,86 m²" yüzölçümlü "Yol" niteliğindeki 2630 parsel ile "50,00 m²" yüzölçümlü "Kargir Dükkan" niteliğindeki taşınmazların imar planında "Yol" olarak tanımlı alanda kalması nedeniyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun "Terkin ve değişiklik için" başlıklı 1014’üncü maddesine istinaden "Kaydedilmeyecek taşınmazlar" başlıklı 999’uncu maddesi gereğince "Yol" olarak kullanılmak üzere tapu sicilinden terkin edilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi. 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/05/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.1446 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.