Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :129               

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu                   

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 31/03/2015 tarih ve 79556812-040.05/718 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi ile 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülüp karara bağlanmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi ile 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu; Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu 12 Meclis Üyesinin karşı yöndeki ve Milliyetçi Hareket Partisi mensubu 4 Meclis Üyesinin çekimser oyuna karşılık, 36 kabul oyu ile Meclisimizce OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.