Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :129                            

Karar Tarihi :09/09/2014             

KONUSU:

YATAĞAN BELEDİYESİ, YENİ MAHALLE, ORTAOVA MEVKİİ, 130 ADA, 2 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ÖN İZİN VERİLMESİNE AİT 02/05/2014 TARİH VE 2014/51 SAYILI YATAĞAN BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/08/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;           

Belediye Meclisimizin 12.08.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2014 tarih ve 36521862-310.99-12018 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Yatağan Belediye Başkanlığı’nın 2014/51 sayılı meclis kararı ile ilgili konu görüşüldü;

            Yatağan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.05.2014 tarih ve 1263 sayılı yazısı ve eklerinde İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeni Mahalle Ortaova mevkiinde bulunan tapunun 2627 S pafta, yüzölçümü 5.675,00 m², 130 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz sahiplerinin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı  hazırlamak talebiyle Yatağan Belediyesine müracaat ettikleri, Yatağan Belediye Meclisinin  02/05/2014 tarih ve 2014/51 sayılı kararı ile talebin uygun görüldüğü bu nedenle plan hazırlanması için ön izin verilmesinin uygun bulunduğu ayrıca Nazım İmar Planı yapımı için konunun  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesine göre Başkanlığımıza gönderilmesine karar verildiği belirtilmektedir.

            İlgi yazı ve eklerinde yapılan incelemede ilgili tüm kurum ve kuruluş görüşlerinin toplanmadığı,  imar planı yapılmasına esas jeolojik ve jeoteknik raporun aslının veya aslı gibidir yapılarak bir örneğinin gönderilmediği,  plan müellifinin yeterliliğine dair belgelerin aslının ya da aslı gibidir yapılarak gönderilmediği, parsel içerisinde herhangi bir yapı, izin, ruhsat olup olmadığı hakkında bilgilerin bulunmadığı görülmüştür.

            Söz konusu meclis kararının içeriğine bakıldığında ise kararın plan hazırlanmasına başlanılabilmesi için bir ön izin niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.

            Yapılan değerlendirmede 3194, 5393 ve 5216 Sayılı Kanunlar ile ilgili yönetmeliklerde imar planı yapımı ve tekliflerinde bir “ön izin” uygulamasının, bir başka deyişle mevzii imar planı yapılmasına uygunluk ve ön izin verilmesine yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgililerince konuya ilişkin plan öneri dosyasının hazırlanarak ilçe belediye meclisi kararı ile birlikte gönderilmesi durumunda konu incelenebileceğinden Yatağan Belediye Meclisinin 2014/51 sayılı meclis kararına ilişkin bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığı belirlenmiştir.

5216 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinde “Büyükşehir kapsamındaki ilçe (…) belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” denildiğinden ve Yatağan belediye meclisinin 2014/51 sayılı kararının içeriği nitelik yönünden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca incelenmiş olup imara ilişkin bir karar niteliğinde değerlendirilmiştir.

İmar ve Bayındırlık komisyonunca katılanların oybirliği ile kabul edilen; Yukarıda açıklanan nedenlerle “Yatağan İlçesi, Yeni mahalle Ortaova mevkii, 130 ada, 2 nolu parselde yer aldığı alanın Konut Dışı Kentsel Çalışma alanına dönüştürülmesine yönelik, Yatağan Belediye meclisinin 02/05/2014 gün ve 2014/51 sayılı kararı 5393, 5216 sayılı kanunlar ile 3194 Sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat edilmesi halinde konunun incelenebileceği belirlendiğinden bu aşamada konu hakkında alınacak bir kararın olmadığı, konunun ilgili belediyesine iade edilmesi Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.