Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :130                            

Karar Tarihi :09/09/2014               

KONUSU:

MENTEŞE İLÇESİ, 115 ADA, 19 PARSEL, 1073 ADA, 1 PARSEL VE 1072 ADA, 1 PARSELLERİN BELEDİYE HİZMET ALANI OLARAK PLANLANMASINA İLİŞKİN HAZIRLAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/08/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye Meclisimizin 12.08.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2014 tarih ve 36521862-310.99-12024 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Hizmet Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusu görüşülmüş;

            6360 Sayılı  On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Büyükşehir Belediyesi Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi başlıklı 1. Maddesinin 1. Bendine göre Muğla İlinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla Büyükşehir Belediyesi kurulmuş ve İl Belediyesi Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüştür. Bu nedenle Muğla İlinde belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için günümüz ve gelecekte oluşacak ihtiyaçlara da cevap verebilecek yeni bir Belediye Hizmet Binasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yapılan incelemede İlimizin İdari Merkezi konumundaki Menteşe İlçesi, 115 ada 19 parsel, 1073 ada 1 parsel ve 1072 ada 1 parsellerin ve çevresindeki yeşil alanları kapsayan yaklaşık 5.9 ha yüzölçümlü alanın, gerek idari yapılara gerekse ticaret merkezlerine yakınlığı ayrıca Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlar olması nedeniyle Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi hazırlanmıştır.

Söz konusu alan 1/100000 ölçekli Çevre düzeni planında Kentsel Yerleşim Alanında kalmaktadır. Parsellerin yer aldığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 2004 yılında onaylandığı tespit edilmiştir.

Onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planında; söz konusu parsellerden 115 ada 19 parsel Otobüs Terminali, 1073 ada 1 parsel Kamyon Parkı ve 1072 ada 1 parsel Toptancı Hali ve Depolama Alanı kullanımında kaldığı parsellerin:

 ADA-PARSEL

   KULLANIM

 YÜZÖLÇÜMÜ

             MÜLKİYET

      115/19

Otobüs Terminali

19989.48 m2

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı

      1073/1

Kamyon Park

7200.37 m2

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı

      1072/1

Toptancı Hali ve Depolama Alanı

14342.23 m2

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı

     TOPLAM

41532.08 m2

 şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Toplam 41.532 m2 alanlı parsellerde yukarıda bahsedilen gereklilikten dolayı 3194 sayılı kanunun 5 ve 8’inci maddeleri gereği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yapılması gerekliliği doğmuştur. Yapılan bu değişiklikle 115/19, 1073/1 ve 1072/1 sayılı parseller birleştirilerek Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmüş, oluşturulan parselin kuzeyinden geçen 10 metre genişliğindeki taşıt yolu 17 metreye çıkarılmış, bu yol üzerinde yol boyu açık otopark yapılmasına olanak sağlanmış alanın batısındaki ve güneyindeki 17 metrelik yol ile doğusundaki 30 metrelik yol aynen korunmuştur. Alandaki yaklaşık 10.340 m2 yeşil alan bütünleştirilerek planlama alanının batısında yeniden ayrılmıştır. Bu alandaki taşıt trafiği yoğunluğu göz önüne alınarak gerek yeni oluşturulan park alanının ve gerekse de Belediye hizmet alanında tabi zemin kotu altında yeteri miktarda yer altı otoparkı yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını yönlendirmek üzere;

-Park ve Yeşil Alan olarak tanımlı alanda yer altı otoparkı, havuz, açık spor alanı, oyun alanı, açık çay bahçesi ve büfe gibi tesisler yapılabilir.

-BHA (Belediye Hizmet Alanı) nda Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinde yer alan kullanımlara yer verilecektir.

-BHA nda yapılacak yapılar özellikli binalar olacağından saçak seviyesi, yapı nizamına ait hususlar vaziyet planı ile belirlenecektir.

şeklinde üç adet plan notu getirilmiştir.

İmar ve Bayındırlık komisyonunca katılanların oyçokluğu ile kabul edilen Menteşe İlçesi, 115 ada 19 parsel, 1073 ada, 1 parsel ve 1072 ada, 1 parsellerin park ve Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine, 5216 Sayılı Kanunun 7(b) ve 7 (c) ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Meclisimizce 10 red oya karşılık OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.