Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 132                  

Karar Tarihi  : 13/04/2017      

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 16. maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi. 
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2017 tarihli ve 26219312-301.01-935 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;