Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 137                           

Karar Tarihi  : 10/05/2018               

KONUSU:

Mülkiyeti Hüseyin UĞUR adına kayıtlı İlimiz, Yatağan İlçesi, Akgedik Mahallesi, 148 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının mezarlık olarak kullanılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından kamulaştırılması talebi ile ilgili,  mülkiyet sahibinin yazılı talebi üzerine, söz konusu taşınmazın ekli krokide (A) harfi ile gösterilen yaklaşık 3.900,00 m²'lik kısmının "Mezarlık" olarak kullanılmak üzere 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması hakkındaki Kanunun 1.maddesi, Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7/s maddesine istinaden 19.04.2018 tarihli 05 sayılı Yatağan İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine istinaden Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.1534 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için Tıklayınız.