Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :138              

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

Datça Belediyesi tarafından yapılacak olan Hızırşah Yaşayan Tarih Kültür, Sergi Evi ve Kültür Rotası GEKA Projesine Muğla Büyükşehir Belediyemizce ortak olunması kararının alınması

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02/04/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-1195 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlgi: Datça Belediye Başkanlığının 09.03.2015 tarih ve 1584 sayılı yazısı.

            İlgi yazı ile İlimiz Datça İlçesi, Datça Belediyesi'nin Güney Ege Kalkınma Ajansı 2015 yılı Alternatif turizm Mali destek Programına "Hızırşah Yaşayan Tarih Kültür, Sergi ve Kültür Rotası" isimli proje başvurusunda bulunulacağı,  Proje Kapsamında Hızırşah Mahallesi yakınında bulunan 19. yy'dan kalan tarihi şapel (kilise binasının) Koruma Kurulundan onaylı Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon, Elektrik ve Peyzaj projelerinin uygulama işi yapılarak, yapının yaşayan bir tarih, kültür sergi evine dönüştürülmesi planlanmakta olduğu, bunun yanı sıra Hızırşah, Eski Datça, Reşadiye ve Kızlan mahallelerini kapsayan bir kültür rotası oluşturularak rotada yer alacak 7 noktanın yenilikçi tanıtım yöntemleri ile tanıtımının yapılması düşünülmektedir. Projeyle Datça'nın tarihi ve kültürel özelliklerinin ön plana çıkarılıp yenilikçi yöntemlerle tanıtımının yapılmasıyla, Datça'da TR32 Bölgesinde alternatif turizm gelişmesine katkıda bulunulmasının hedeflendiği, başvuru yapılması planlanan projede Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak proje ortağı olmamızın projenin başarısı ve kurumlarımızın işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğu, bu kapsamda proje ortaklığında Başkanlığımız KUDEB (Koruma Uygulama Şube Müdürlüğü) Şube Müdürlüğü'nün Restorasyon çalışmalarında kontrolörlük hizmetlerini sağlaması yazı ekinde gönderilen tahmini proje maliyetinin gözden geçirilmesinin istenildiği, arkeoloji ve sanat tarihi alanında oluşturulacak olan metin ve görsellere dayalı materyallerde uzmanlık katkısı sunması, ortaklık çerçevesinde yürütülecek diğer tüm proje faaliyetlerinde sorumluluk yüklenilmesinin istenildiği belirtilerek, yazı ekinde gönderilen ortaklık belgesinin ilzama, ve proje teklifi belgeleri ile proje uygulama dönemi belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanarak Belediyesine ulaştırılması istenilmektedir.

            Konuyla ilgili olarak yazı ekinde gönderilen CD'de yer alan proje raporları ve maliyetler KUDEB Şube Müdürlüğü teknik elemanları tarafından incelenmiştir. Bu kapsamda söz konusu ortaklık talebinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (o) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (a) bendi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim. Denilmektedir.

 Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

“Datça Belediyesi tarafından yapılacak olan Hızırşah Yaşayan Tarih, Kültür Sergi Evi ve Kültür Rotası GEKA Projesine Muğla Büyükşehir Belediyesince ortak olunmasına; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (o) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (a) bendi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.