Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :138                         

Karar Tarihi :09/09/2014           

KONUSU:

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK                                                                           

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 05/09/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Meclisimize sunulan yönetmeliğin 8. maddesinde “…Belediye Başkanına” ibaresi tanımlardaki gibi “…Başkana” şeklinde; yönetmeliğin 11. maddesinin (l) bendinde “…hükümleri uygulanır.” cümlesini “…hükümlerinin uygulanmasını sağlamak” olarak; (m) bendinin çıkarılarak ve 17. maddesindeki inceleme ve araştırma başlıkla 17. maddesindeki tüm personelin “…yurt dışı görevlendirmeleri”  ibaresini “…il dışı ve yurt dışı olarak” düzelterek, düzeltilmiş haliyle aşağıdaki şekliyle Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi hükmü uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği İçin Tıklayınız.