Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :140                

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 maddesinin (c) bendi hükümleri uyarınca Marmaris Deniz Ticaret Odası tarafından kış aylarında eğitim amacıyla kullanılan teknelerinin yıl içinde 01 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasındaki 6 aylık süre zarfında 5 yıl süreli olarak deniz araçlarının atıklarının alımı faaliyetinde kullanılması için düzenlenecek bir protokol çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tahsis edilmesi

           Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2015 tarih ve 13327030-301.01-670 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı  7. Maddesinin (i) bendi " Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak." şeklindedir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin c bendinde "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir" şeklindedir.

Söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca, Marmaris Deniz Ticaret Odası tarafından kış aylarında eğitim amacıyla kullanılan teknelerinin yıl içinde 01 Mayıs-31Ekim tarihleri arasındaki 6 aylık süre zarfında 5 yıl süreli olarak deniz araçlarının atıklarının alımı faaliyetinde kullanılması için düzenlenecek bir protokol çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tahsis edilmesi amacı ile yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Marmaris Deniz Ticaret Odası tarafından kış aylarında eğitim amacıyla kullanılan teknelerinin yıl içinde 01 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasındaki 6 aylık süre zarfında 5 yıl süreli olarak deniz araçlarının atıklarının alımı faaliyetinde kullanılması için düzenlenecek bir protokol çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tahsis edilmesine; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) bendi hükümleri uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.