Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 142                           

Karar Tarihi  : 13/04/2017               

KONUSU:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ve “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” gereği hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.     

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/04/2017 tarihli ve 79556812-040.05/1727 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.