Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :143                

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesi (i) bendi hükmü gereğince Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yılı Mali Destek Programına “Deniz Araçlarından Kaynaklı Atıkların Toplama Projesi” başlıklı, Muğla ilinde başta deniz temizliği ve yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan,  deniz dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde (p) fıkrası hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V.’nin yetkili kılınması

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 07/04/2015 tarih ve 13327030-301.01-647 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7 maddesi i bendinde ‘ Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.’ hükmü yer almaktadır.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak; Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yılı Mali Destek Programına “Deniz Araçlarından Kaynaklı Atıkların Toplama Projesi” başlıklı, Muğla ilinde başta deniz temizliği ve yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan,  deniz dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde “p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek” hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’a yetki verilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.                      

Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesi (i) bendi hükmü gereğince Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yılı Mali Destek Programına “Deniz Araçlarından Kaynaklı Atıkların Toplama Projesi” başlıklı, Muğla ilinde başta deniz temizliği ve yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan,  deniz dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’a yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde (p) fıkrası hükmü gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.