Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 147                     

Karar Tarihi   : 13/06/2018         

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        c) Milas İlçesi, Ekinanbarı Mahallesi 102 ada, 41 parsel sayılı taşınmazda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.06.2018 tarihli raporunda;

07.06.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.2738 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.05.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Ekinanbarı Mahallesi 102 ada, 41 parsel sayılı taşınmazda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.2738 sayılı yazısında;