Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 147                            

Karar Tarihi   : 08/08/2019                

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

      a) Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla İli, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesinde Mülga Bayır Belediyesi 02.04.2007 tarih ve 15 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “Entegre Çimento Fabrikası” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptaline ilişkin alınan 14/09/2017 tarih ve 299 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararının iptali hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.08.2019 tarihli raporunda;

30.07.2019 ve 07.08.2019 tarihlerinde saat 14:00’da Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2019 tarih ve 36521862-754-E.6536 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.07.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla İli, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesinde Mülga Bayır Belediyesi 02.04.2007 tarih ve 15 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “Entegre Çimento Fabrikası” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptaline ilişkin alınan 14/09/2017 tarih ve 299 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararının iptali hususunun görüşülmesi konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2019 tarih ve 36521862-754-E.6536 sayılı yazısında;