Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 148                     

Karar Tarihi   : 13/06/2018         

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        ç) 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (ğ) fıkrası ve 27’nci maddesi, Muğla İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Muğla İli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu uyarınca hazırlanan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge”nin görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.06.2018 tarihli raporunda;

12.06.2018 tarihinde saat 13.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2018 tarih ve 36521862-010.04-E.2726 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.05.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (ğ) fıkrası ve 27’nci maddesi, Muğla İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Muğla İli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu uyarınca hazırlanan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge”nin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2018 tarih ve 36521862-010.04-E.2726 sayılı yazısında;