Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :149                                  

Karar Tarihi  :14/04/2016                      

KONUSU:

   Başkanlık divanında ikinci dönemde ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri arasından Birinci Başkan Vekilinin 5393 sayılı Kanunun 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince gizli oyla seçilmesi

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 30/03/2016 tarihli ve 26219312-301.01-706 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

          5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19’uncu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu Maddesi gereğince; Meclis üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar denildiğinden Mahalli İdareler seçiminden sonraki ilk Meclis toplantısında seçilmiş olan Başkanlık Divanının iki yıllık görev süresi, 2016 yılı Nisan ayı itibarı ile tamamlanmış olduğundan; başkanlık divanında ikinci dönemde ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri arasından Birinci Başkan Vekilinin 5393 sayılı Kanunun 19’uncu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi gereğince gizli oyla seçilmesi hususunda yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

          Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

          5393 sayılı Belediye Kanununun 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde kullanılan oy sayısı 54, geçerli oy sayısı 39, boş oy sayısı 14, geçersiz oy sayısı 1 olarak tespit edilmiş olup; Başkanlık Divanında ikinci dönemde İlk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclisimiz tarafından 39 oy ile Cumhur ÇOBAN’ın Meclis I. Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.