Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 149                  

Karar Tarihi     : 10/09/2020      


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

        ç) Davacı Yavuz ÖZDOĞAN tarafından Belediyemiz aleyhine Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2019/63 Esas sayılı dosyası ile İlimiz, Ortaca İlçesi, Sarıgerme Mahallesi, Köselik Mevkii, 221 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda yürürlükte olan ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.09.2015 tarih ve 341 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 330 sayılı kararıyla revize edilmesi ve onaylanması sonucunda ortaya çıkan 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonuna 16.08.2018 tarihinde yapılan itirazın reddine ilişkin 22.10.2018 tarih ve 24696 sayılı işlem ile anılan revizyon planının taşınmaza ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; bahsi geçen Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan Ortaca İlçesi, Sarıgerme Mahallesi, 221 ada, 30 parsele ilişkin 1/25 000 Ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

                    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.08.2020 tarihli raporunda;