Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 15                              

Karar Tarihi  : 12/01/2017                

KONUSU:

T.K.T.V.K.Y.K'nın 03.07.1987 gün ve 3492 sayılı kararı ile Karadağ Girel kalesi ve Ören avlusu Girel Köyü Yerleşimi de içinde kalacak şekilde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan; İlimiz, Bodrum İlçesi, Dağbelen Mahallesi, 168 ada 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller, 169 ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 parseller, 170 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 171 ada 1 parsel, 172 ada 1 ve 2 parsel, 173 ada 1 parsel ve 174 ada 1 parsel numaralı taşınmazların  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15/a maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/01/2017 tarih ve 99506623-301.01/26  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.