Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :150                

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

a) Muğla ili, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 383 ada, 237 parselin Konut dışı kentsel çalışma alanından turizm alanına dönüşmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne itiraz

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

            İlgi:     04/05/2015 tarihinde saat 14.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2015 tarih ve 36521862-310.01-1170 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin10.04.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Muğla ili, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 383 ada, 237 parselin Konut dışı kentsel çalışma alanından turizm alanına dönüşmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne itiraz " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

İlgi:   Taşınmaz Maliki Ermaş Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Başkanlığımız evrağına 13.03.2015 tarih ve 6303/20257 sayı ile giriş yapan dilekçesi.

            İlgi dilekçe ile Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarih ve 43 sayılı kararıyla onaylanan İlimiz Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde kain tapunun 383 ada, 237 parselin Turizm Alanına dönüştürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin önerinin yalnızca fonksiyon türü değiştirilerek, 10.02.2015 tarih ve 43 sayılı kararla Büyükşehir Belediye Meclisimizce onanmış olduğu ve 27.02.2015 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkartıldığı belirtilmiş olup,

            Taşınmaz ve çevre mülkiyetlerin Muğla-Kötekli 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımında kalmakta olduğu, onaylı planın plan notlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında yapılanma koşullarının E: 0,60 hmax: 10,50 mt. olduğu, plan değişikliğine konu olan taşınmazın çevresindeki komşu parsellerde, bu planla otel alanı olarak yapılaşmasını tamamlayan tesislerin bulunduğu,

            Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olma sürecinde Merkez ilçenin, Menteşe ilçesi olduğu, ilçenin alansal olarak da yaklaşık 25 kat büyüdüğü belirtilmiş olup, yerleşmenin konumunun, çeşitli turizm merkezlerine ulaşım bakımından yakınlığının; şehrin turizm potansiyelini gözler önüne serdiği, bu açıdan bakıldığında Menteşe ilçesinde mevcut turizm tesislerinin yetersiz kaldığının belirtildiği ve o bölgede oluşan konaklama ihtiyacının göz önünde bulundurularak taşınmaz üzerinde turistik tesis yapılmak istendiği, turistik tesisin bulunduğu konum itibariyle hem beldeye sağlık ve eğitim amacıyla gelenlerin ailelerine, hem de transit geçiş yapanlara hizmet edebileceği,

            Taşınmaz üzerinde onaylı planda yer alan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının, turistik tesis yapılabilmesine olanak tanımakta olduğu, hmax: 10,50 mt.'de yapılabilecek 3 katlı bir otel alanının rasyonel olamadığı, zira otel konaklama alanı için gerekli olan çamaşır yıkama, mutfak, restoran, bar, hamam, toplantı salonu, jimnastik salonu, kapalı otopark, sığınak vb. yardımcı kullanımlar ile teknik altyapı alanları yaptıktan sonraki kalan alanda yer alacak yatak sayısının bu yatırım için rasyonel olamadığı, bu amaçla alanda yapılanma koşulu max E: 2, Yençok: 7 kat olacak şekilde "Turizm Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin hazırlanarak Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza sunulduğu,

            Taleplerinin bu olmasına rağmen Büyükşehir Belediye Meclisimizce talebin dışında "Turizm Alanı" E: 0.60 Yençok: 10,50 mt. olarak planın onandığı Bu yapılanma koşullarının zaten mevcut onaylı imar planı ile örtüşmekte olduğu, plan değişikliği teklifi yapılmasına gerek olmadan bu yapılanma koşulları ile zaten yapılabildiği, bu yapılanma koşullarının yapılmak istenen tesis için yeterli olmadığı, önerilerinin dışında şekliyle onaylanarak askıya çıkarılmış olan plan tekliflerinin olduğu şekliyle kabul ya da red edilmesi yönünde itirazlarının değerlendirilmesi hususunda gereğinin yapılması talep edilmektedir.

            02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 16/22 maddesine göre; "Konut dışı kentsel çalışma alanı: içerisinde konaklama tesisleri, lokanta, resmi ve sosyal ve kültürel tesisler, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği kentsel çalışma alanlarıdır." tanımı yer almaktadır. Yine aynı yönetmeliğin 14-3/d maddesinde "Konaklama (Turizm) tesisleri: konaklama amacıyla kullanılan otel, motel, tatil köyü, pansiyon, kamping, apart otel ve hostel gibi turizm tesisleridir." şeklinde tanımlanmaktadır.

            Menteşe İlçesinde mevcut Turizm Tesislerinin yetersiz kaldığı düşüncesiyle bölgedeki konaklama ihtiyacını karşılayacak "Turistik Tesis" yapılmak istenmesi üzerine Turizm Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapıldığı plan açıklama raporunda belirtilmiştir. Yapılması planlanan Turistik Tesisin mevcut planda verilen yapılaşma koşuluna göre yapılması mümkün olmadığından söz konusu plan değişiklinde fonksiyon değişikliğinin yanı sıra yapı yoğunluğunda artışa gidildiği  plan açıklama raporunda yer almaktadır.

            Bilgi amaçlı olarak dosyasında yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelendiğinde; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre söz konusu taşınmazın yapı yoğunluğu E: 0.60, bina yüksekliği (Yençok) 10.50 m iken plan değişikliği talebi ile E: 2.00, bina yüksekliği (Yençok) 7 kat olacak şekilde yapı yoğunluğu artışına gidilerek, mevcut plan kararı "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olan söz konusu parselin "Turizm Alanı" kullanımına dönüştürüldüğü anlaşılmıştır.

            Mevzuat kapsamında yapılan incelemeler doğrultusunda sonuç olarak;

-Bahse konu alana ilişkin parsel maliklerince talep edilen "Turizm Alanı" kullanımına yönelik plan değişikliğine gidilmeksizin söz konusu parsele ait yürürlükteki "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" imar planı kararına göre Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında Konaklama (Turizm) tesisinin yapılabileceği,

-Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre söz konusu taşınmazın yakın çevresindeki yapı yoğunluğu E: 0.60, Yençok: 10.50 m iken plan değişikliği talebi ile E: 2.00, Yençok: 7 kat yapı yoğunluğu artışında bulunulmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde Doğal     sit alanının yer alması ve korunan alana cephe veriyor olması nedeniyle kat yüksekliğini arttırıcı kararların o bölge için üst ölçekli plan olan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan ana kararlarına aykırı olacağı ve kent silüetine olumsuz etki yaratacağı kanaatine varılmıştır.

            Makamınızca uygun görülmesi halinde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarih ve 43 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraza ait Taşınmaz Maliki Ermaş Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 13.03.2015 tarihli dilekçesi ile birlikte değerlendirilerek 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz meclisince incelenerek bir karar alınması hususunda yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim"Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi tapunun 383 ada, 237 sayılı parselin Turizm Alanına dönüştürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarih ve 43 sayılı kararıyla onaylanmış, 27.02.2015 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkartılmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Taşınmaz Maliki ERMAŞ Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 13.03.2015 tarihli itiraz dilekçesi tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup itirazın inşaat alanı getiriyor olması ve kat artışına sebebiyet vermesi nedenleriyle diğer parsellere olumsuz örnek oluşturacağından itirazın kabul edilmesinin uygun olmadığı, Büyükşehir belediye meclisimizin 10.02.2015 tarih ve 43 sayılı kararının devam etmesi gerektiğinden yapılan itirazın 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLMADIĞINA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Muğla ili, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 383 ada, 237 parselin Konut dışı kentsel çalışma alanından turizm alanına dönüşmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne itiraz konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.